ebook Udział wybranych krajów Unii Europejskiej w procesach rozwoju gospodarki światowej -

Udział wybranych krajów Unii Europejskiej w procesach rozwoju gospodarki światowej

W pierwszym rozdziale zaprezentowano Republikę Federalną Niemiec jako jeden z najbardziej rozwiniętych krajów świata po USA i Japonii, którego PKB w 2008 roku wyniósł 2489 mld euro, tj. 30 300 euro per capita, i stanowił aż 27% PKB Unii Europejskiej. W drugiej części pracy podjęto próbę oceny roli Francji we współczesnej gospodarce światowej. Trzeci rozdział opracowania obejmuje ocenę sytuacji makroekonomicznej Irlandii oraz analizę przyczyn jej osiągnięć gospodarczych. Przedmiotem szczegółowej analizy są uwarunkowania historyczne rozwoju gospodarczego Irlandii, rola integracji ze Wspólnotami Europejskimi oraz kierunek, charakter i efekty realizowanej polityki gospodarczej. W rozdziale czwartym podjęto się analizy pozycji hiszpańskiej gospodarki na tle zarówno krajów europejskich, jak i reszty świata. W kolejnym rozdziale analizie poddano miejsce Finlandii we współczesnej gospodarce światowej. W ostatnim rozdziale zaprezentowano rolę Szwecji w regionie Morza Bałtyckiego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj