ebook Sytuacja kobiet na rynku pracy. Wybrane aspekty - Dorota Witkowska,Krzysztof Kompa,Aleksandra Matuszewska-Janica

Sytuacja kobiet na rynku pracy. Wybrane aspekty

Nierówne traktowanie ze względu na płeć i dyskryminacja kobiet na rynku pracy są uważane w krajach Unii Europejskiej za jeden z głównych problemów, o czym świadczą m.in. zapisy legislacyjne i strategie zmierzające do poprawy pozycji kobiet. Istotna jest zatem analiza sytuacji kobiet na rynku pracy Unii Europejskiej, co było celem badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, których wstępne wyniki dotyczą lat 2002-2014. W monografii zaprezentowano w szczególności aktywność zawodową, modelowanie płac oraz obecność kobiet w kierownictwie. Interesujące wydają się zmiany aktywności na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej po kryzysie, bowiem dotknął on przede wszystkim sektory mocno zmaskulinizowane. Ważnymi problemami są też bierność zawodowa i jej przyczyny, które poddano analizie. Modelowanie płac i badanie luki płacowej implikowanej płcią należą do podstawowych zagadnień, dlatego poświęcono im w publikacji sporo miejsca, poszukując czynników oddziałujących na oba zjawiska. Dostęp kobiet do stanowisk kierowniczych i rozważanie wpływu struktury managementu na sytuację finansową przedsiębiorstw jest natomiast stosunkowo nowym i godnym uwagi nurtem w badaniach rynku pracy.Wstęp (D. Witkowska) 9 Wprowadzenie (D. Witkowska) 13 1. Zmiana społecznej pozycji kobiet 15 2. Współczesne przejawy dyskryminacji 18 3. Monitorowanie sytuacji na rynku pracy i płac 20 Rozdział I. Kobiety na rynku pracy (D. Witkowska, A. Matuszewska-Janica) 25 1.1. Aktywność zawodowa kobiet 26 1.1.1. Zatrudnienie i bezrobocie w Unii Europejskiej w latach 2002–2014 28 1.1.2. Zmiana aktywności zawodowej po kryzysie finansowym z 2007 roku 37 1.1.3. Aktywność zawodowa kobiet w Polsce 48 1.1.4. Podsumowanie 50 1.2. Bierność zawodowa 50 1.2.1. Czynniki kształtujące bierność zawodową 52 1.2.2. Przyczyny bierności zawodowej kobiet i mężczyzn w świetle badań Eurostatu 55 1.2.3. Skutki starzenia się społeczeństw 57 1.3. Grupowanie państw UE ze względu na przyczyny bierności zawodowej kobiet i mężczyzn w 2014 roku przy wykorzystaniu metody k-średnich 60 1.3.1. Dane i metodyka badania 60 1.3.2. Wyniki grupowania 61 1.3.3. Podsumowanie 65 Rozdział II. Płace kobiet i czynniki je kształtujące (D. Witkowska, K. Kompa) 67 2.1. Modelowanie płac 68 2.1.1. Modele regresji liniowej ze zmiennymi binarnymi 70 2.1.2. Czynniki wpływające na płace 72 2.2. Modele liniowe płac w Polsce uwzględniające sytuację rodzinną 75 2.2.1. Opis struktury próby 75 2.2.2. Konstrukcja modeli 80 2.2.3. Oszacowane modele opisujące zarobki miesięczne 82 2.2.3.1. Modele oszacowane dla wszystkich respondentów 82 2.2.3.2. Modele oszacowane dla kobiet i mężczyzn 88 2.2.3.3. Modele oszacowane dla kobiet w różnym wieku 97 2.2.3.4. Podsumowanie 108 Rozdział III. Analiza luki w płacach kobiet i mężczyzn (A. Matuszewska-Janica, D. Witkowska) 111 3.1. Opis wykorzystanych metod 112 3.1.1. Grupowanie na podstawie mierników agregatowych 114 3.1.2. Modele szacowane na podstawie danych zagregowanych 116 3.1.3. Modele szacowane na podstawie danych indywidualnych i dekompozycja luki w płacach kobiet i mężczyzn 118 3.2. Implikowane płcią zróżnicowanie wynagrodzeń w państwach Unii Europejskiej 121 3.2.1. Grupowanie państw na podstawie wskaźnika surowej luki płacowej GPG 123 3.2.2. Luka płacowa w grupach wiekowych 126 3.2.3. Taksonomiczny miernik dysproporcji płacowych uwzględniający wyróżnione cechy pracowników i miejsc pracy 132 3.3. Modelowanie luki płacowej w krajach Unii Europejskiej 140 3.3.1. Porównanie determinant luki płacowej przed kryzysem finansowym i po nim 141 3.3.2. Porównanie modeli uwzględniających grupy zawodowe lub branże gospodarcze 147 3.3.3. Podsumowanie 151 3.4. Analiza ekonometryczna wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w polskim sektorze edukacyjnym 152 3.4.1. Charakterystyka zatrudnienia i wynagrodzeń w polskim sektorze edukacyjnym 153 3.4.2. Budowa modeli 154 3.4.3. Wyniki estymacji modeli ekonometrycznych 156 3.4.4. Dekompozycja luki w płacach kobiet i mężczyzn metodą Oaxaca-Blindera 162 3.4.5. Podsumowanie 163 Rozdział IV. Kobiety na kierowniczych stanowiskach (K. Kompa, D. Witkowska) 165 4.1. Przegląd literatury 167 4.2. Kobiety w organach kierowniczych 170 4.2.1. Kobiety pełniące funkcje kierownicze: sytuacja na świecie 170 4.2.2. Kobiety pełniące funkcje kierownicze: sytuacja w Unii Europejskiej 174 4.3. Kobiety na stanowiskach kierowniczych w Polsce 178 4.4. Kobiety w spółkach publicznych w Polsce 180 4.4.1. Zatrudnienie kobiet w spółkach giełdowych 180 4.4.2. Obecność kobiet w kierownictwie spółek publicznych 183 4.4.3. Podsumowanie 189 4.5. Badanie relacji między zmianami struktury organów kierowniczych a sytuacją finansową spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 190 4.5.1. Dane i metodologia badań 190 4.5.2. Wyniki badania 194 4.6. Podsumowanie 206 Zakończenie (D. Witkowska) 207 Literatura 211

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj