ebook Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow - Bartłomiej Gawin

Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow

Książka Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow wprowadza czytelnika w obszary cyklicznego zarządzania procesami biznesowymi, począwszy od ich projektowania, poprzez informatyzację, analizę, poprawę i optymalizację, aż do ponownego utworzenia nowych definicji procesów, dostosowanych do rzeczywistych uwarunkowań i potrzeb biznesowych. Publikacja wypełnia istniejącą na polskim rynku wydawniczym lukę w obszarze analizy procesów biznesowych za pomocą algorytmów workflow mining, których popularność w krajach rozwiniętych wzrasta i obejmuje coraz więcej obszarów w biznesie, instytucjach państwowych i organizacjach. Książka zawiera także unikalne przykłady wykorzystania systemów informatycznych do projektowania, informatyzacji i symulacji procesów biznesowych, co wpisuje się we współczesne trendy komercyjnych projektów informatycznych jak i kształcenie studentów na kierunkach biznesowych i informatycznych. Z książki dowiesz się: - co to są procesy i systemy workflow, - jakie są narzędzia i techniki wspierające projektowanie procesów biznesowych i systemów informatycznych, - jak analizować procesy biznesowe, aby wiedzieć nie tylko, co się dzieje w organizacji, ale także jak to się dzieje i dlaczego tak się dzieje, - jak efektywnie zarządzać procesami biznesowymi.Wstęp 9 1. Wprowadzenie do problematyki realizacji i analizy procesów biznesowych 13 2. Charakterystyka procesów i systemów workflow 19 2.1. Podstawowe definicje 19 2.2. System workflow jako aplikacja informatyczna 24 2.3. Model referencyjny systemów workflow 32 2.4. Klasyfikacja systemów workflow 36 3. Modelowanie danych i procesów workflow 39 3.1. Standardy związane z systemami workflow 39 3.2. Standaryzacja modelowania danych w systemach workflow 41 3.2.1. Wprowadzenie 41 3.2.2. Model CWAD 42 3.2.3. Model BPAF 46 3.3. Problemy związane z modelowaniem danych 48 3.4. Standaryzacja modelowania procesów w systemach workflow 50 3.4.1. Wprowadzenie 50 3.4.2. Język UML (diagramy czynności i diagramy sekwencji) 51 3.4.3. Sieci Petriego 59 3.4.4. BPMN 60 3.4.5. BPMS 63 3.5. Problemy związane z modelowaniem procesów 65 4. Projektowanie systemów workflow– studium przypadku 69 4.1. Od modelu procesu biznesowego do aplikacji informatycznej 69 4.2. Projekt systemu workflow 73 4.2.1. Środowisko Bizagi 73 4.2.2. Opracowanie i parametryzacja modelu procesu biznesowego 73 4.2.3. Przygotowanie modelu danych 77 4.2.4. Przygotowanie formularzy dla użytkowników 79 4.2.5. Zaprojektowanie reguł biznesowych 82 4.2.6. Zdefiniowanie uczestników procesu 84 4.2.7. Integracja z systemami zewnętrznymi 86 4.3. Funkcjonowanie zaprojektowanego systemu workflow 88 5. Analiza procesów workflow 95 5.1. Wprowadzenie do analizy procesów 95 5.2. Pozyskiwanie danych na potrzeby analizy procesów workflow 97 5.2.1. Wprowadzenie 97 5.2.2. SQL 99 5.2.3. OLAP i BI 100 5.2.4. Data Mining 102 5.2.5. workflow mining 104 5.3. Charakterystyka kontekstów analizy procesów workflow 108 5.3.1. Kontekst przepływu sterowania 108 5.3.2. Kontekst organizacyjny 110 5.3.3. Kontekst właściwości instancji procesu 113 5.3.4. Kontekst zgodności założeń 115 5.3.5. Kontekst zgodności danych 117 5.4. Charakterystyka algorytmów odkrywania rzeczywistych procesów 118 5.4.1. Wprowadzenie 118 5.4.2. Algorytm Alpha 118 5.4.3. Algorytm heurystyczny (Heuristics Approach Algorithm) 119 5.4.4. Algorytm z rozmytością (Fuzzy Miner Algorithm) 120 5.5. Środowiska informatyczne analizy procesów workflow 121 6. Zastosowanie algorytmów workflow mining – studium przypadku 127 6.1. Wprowadzenie do studium przypadku 127 6.1.1. Uwagi ogólne 127 6.1.2. Cele zakupu i wdrożenia systemu workflow 128 6.1.3. Architektura analizowanego systemu workflow 130 6.1.4. Procesy workflow i przypisane do nich jednostki organizacyjne 132 6.1.5. Problemy z systemem workflow 135 6.2. Pozyskiwanie danych do analizy metodą workflow mining 139 6.3. Analiza w kontekście przepływu sterowania 147 6.4. Analiza w kontekście organizacyjnym 159 6.5. Analiza w kontekście właściwości instancji procesu 171 6.6. Kontekst zgodności założeń 186 6.7. Ocena użyteczności metody analizy procesów biznesowych workflow 193 6.8. Analiza struktur danych systemu workflow a model CWAD 197 6.8.1. Dane odczytane za pomocą kwerend SQL 197 6.8.2. Dane odczytane za pomocą narzędzia do bieżącej kontroli procesów 199 7. Symulacje procesów biznesowych 203 7.1. Symulacje procesów biznesowych w cyklu PDCA 203 7.2. Wsparcie narzędziowe symulacji procesów biznesowych 204 7.3. Wykorzystanie algorytmów workflow mining do przygotowania danych źródłowych 207 7.4. Przebieg symulacji i uzyskane wyniki 212 7.5. Propozycja optymalizacji procesu biznesowego 218 8. Realizacja procesów biznesowych w środowisku Elektronicznej Wymiany Danych 227 8.1. Podstawy teoretyczne EWD 227 8.2. Praktyczna realizacja EWD 229 8.3. Standard UN/EDIFACT 231 8.4. Standard ebXML 235 Zakończenie 239 Wykaz skrótów 241 Literatura 243 Spis stron WWW 251 Spis rysunków 252 Spis tabel 255 Skorowidz 258

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj