ebook Struktura funkcjonalna małych miast -

Struktura funkcjonalna małych miast

Struktura funkcjonalna miast jest od dawna przedmiotem badań geograficznych, jednak większość publikacji poświęcona jest analizie dużych ośrodków, natomiast małe miasta budzą mniejsze zainteresowanie. Przyczyna tego stanu rzeczy wynika niewątpliwie z faktu odmiennej roli ośrodków usytuowanych na różnych poziomach hierarchicznych sieci osadniczej kraju i ich znaczenia dla procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. Struktury przestrzenno-funkcjonalne wielkich jednostek osadniczych, z uwagi na ich złożoność, stanowią większe wyzwanie, wymagające stosowania bardziej zaawansowanych procedur badawczych. Jednak zachodzące od dwóch dziesięcioleci zmiany systemowe odbiły swoje piętno również w przestrzeni małych miast, których struktura działalności gospodarczej ulegała w nowych uwarunkowaniach często istotnym przeobrażeniom. Charakter tych zmian był bardzo różnorodny, tak jak zróżnicowany jest zbiór małych miast w Polsce. Niniejsza publikacja odwołuje się do wybranych przykładów, natomiast autorzy podejmują próbę analizy obecnych uwarunkowań i stanu struktury funkcjonalnej małych miast, tak w skali wybranych regionów (śląskiego, dolnośląskiego i strefy podmiejskiej Poznania), jak i w wymiarze pojedynczych ośrodków.Wstęp (Tadeusz Marszał) 5 Rozdział 1. Zróżnicowanie funkcjonalne małych miast województwa dolnośląskiego (Robert Szmytkie) 7 1.1. Wprowadzenie 7 1.2. Badania funkcji miast 8 1.3. Małe miasta w województwie dolnośląskim 11 1.4. Wielkość a funkcje miasta 13 1.5. Specyfika funkcjonalna małych miast 15 1.6. Typy funkcjonalne małych miast 16 1.7. Zróżnicowanie funkcjonalne małych miast 18 1.8. Podsumowanie 21 Bibliografia 22 Rozdział 2. Specyfika funkcjonowania samorządów małych miast województwa śląskiego (Piotr Gibas) 25 2.1. Wstęp 25 2.2. Uwagi metodyczne 26 2.3. Międzyregionalna specyfika funkcjonowania samorządów małych miast 28 2.4. Wewnątrzregionalna specyfika funkcjonowania samorządów małych miast 34 2.5. Podsumowanie 38 Rozdział 3. Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych strefy podmiejskiej dużych ośrodków miejskich (na przykładzie strefy podmiejskiej miasta Poznania) (Ewa Kacprzak, Sylwia Staszewska) 51 3.1. Wstęp 51 3.2. Czynniki kształtowania przestrzeni strefy podmiejskiej dużych ośrodków miejskich 53 3.3. Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej 57 3.4. Podsumowanie 66 Bibliografia 67 Rozdział 4. Przemiany społeczno-ekonomiczne i funkcjonalno-przestrzenne Świeradowa Zdrój (Beata Namyślak, Justyna Bagińska) 69 4.1. Wprowadzenie 69 4.2. Ocena działalności władz samorządowych 71 4.3. Warunki życia 73 4.4. Atuty miasta 75 4.5. Bariery najbardziej hamujące rozwój miasta 77 4.6. Aktywność lokalna mieszkańców 78 4.7. Baza turystyczna 80 4.8. Charakterystyka podmiotów gospodarczych 82 4.9. Podsumowanie 84 Rozdział 5. Rozwój infrastruktury miasta Ruda Śląska w latach 1996-2006 (Martyna Ślosarek-Najduch) 87 5.1. Wstęp 87 5.2. Wprowadzenie do pojęcia infrastruktury 87 5.3. Infrastruktura miasta Ruda Śląska 89 5.4. Rozwój infrastruktury Rudy Śląskiej w latach 1996-2006 92 5.5. Podsumowanie 97 Bibliografia 97 Rozdział 6. Wpływ specjalnej strefy ekonomicznej na funkcjonowanie małego miasta (przykład Jelcza-Laskowic) (Piotr Hajduga) 99 6.1. Wprowadzenie 99 6.2. Charakterystyka społeczno-gospodarcza miasta Jelcz-Laskowice 101 6.3. Obszary aktywności gospodarczej w Jelczu-Laskowicach 106 6.4. Podsumowanie 111 Bibliografia 113 Rozdział 7. Statystyczna i rzeczywista przestrzeń instytucjonalna miasta (Dariusz Ilnicki) 115 7.1. Wprowadzenie 115 7.2. Cel, zakres i źródła opracowania 116 7.3. Statystyczna a rzeczywista przestrzeń instytucjonalna miasta 119 7.4. Statystyczny wyraz (nie)podobieństwa zbiorowości empirycznej i teoretycznej 127 7.5. Przestrzeń instytucjonalna małego miasta – wybrane charakterystyki 130 7.6. Podsumowanie 135 Bibliografia 137

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj