ebook Stany nagłe w psychiatrii - Peter Neu

Stany nagłe w psychiatrii

  • Autor:

    Peter Neu

  • Wydawnictwo:

    PZWL

  • Format:MOBI + EPUB
Podręcznik został napisany przez zespół specjalistów i praktyków z różnych dziedzin: psychiatrii, neuropsychiatrii, psychologii, psychoterapii i psychiatrii sądowej. Każdy z rozdziałów zaczyna się zwięzłym opisem przypadku tematycznie z nim związanym, często z komentarzem autora wskazującym istotne dla diagnozy i dalszego postępowania elementy. Treść książki oparta jest na własnych doświadczeniach klinicznych autorów oraz aktualnym piśmiennictwie. W rozdziałach 1-14 opisano zasady postępowania o określonych przypadkach, dalsze rozdziały poświęcone są psychoterapii, psychoedukacji na przykładzie schizofrenii, zagadnieniom prawnym, medycznym aspektom decyzji terapeutycznych, postępowaniu z pacjentem agresywnym, przymusowi bezpośredniemu oraz organizacji oddziału ostrych przyjęć. Całość napisana w zwięzły i jasny sposób, co ułatwia przyswojenie zawartej w publikacji wiedzy. Książka będzie szczególnie przydatna w codziennej praktyce psychiatrów, psychologów, pielęgniarek psychiatrycznych, ratowników medycznych i pracowników socjalnych. Będzie również cennym źródłem informacji dla organizatorów psychiatrycznej służby zdrowia.Przedmowa do wydania Polskiego IV Wstęp VIV Objawy ostre 1 1. Ostre pobudzenie Peter Neu 3 1.1. Diagnostyka 4 1.2. Leczenie zorientowane na przyczynę 6 1.2.1. Majaczenie i zatrucia 6 1.2.2. Schizofrenia 8 1.2.3. Mania 9 1.2.4. Zaburzenia osobowości 10 2. Mutyzm, osłupienie, dysocjacja Peter Neu 11 2.1. Przyczyny 12 2.2. Diagnostyka i terapia 12 3. Myśli i zamiary samobójcze Stefan Röpke 18 3.1. Ocena ryzyka samobójstwa 19 3.1.1. Technika oceny ryzyka samobójstwa 19 3.1.2. Ewaluacja zachowań samobójczych z przeszłości 21 3.1.3. Inne czynniki ryzyka 21 3.2. Przyporządkowanie do choroby podstawowej 23 3.2.1. Zespół depresyjny 24 3.2.2. Zespoły psychotyczne 24 3.2.3. Niestabilność afektywna, napięcie i silne emocje negatywne 25 3.2.4. Kontekst sytuacji 26 3.2.5. Podwójne diagnozy 27 3.2.6. Inne problemy istotne klinicznie 28 3.3. Wypisać do domu czy przyjąć na leczenie stacjonarne? 28 3.3.1. Skierowanie do leczenia ambulatoryjnego 29 3.3.2. Ogólne wskazówki dotyczące przyjęcia na pobyt stacjonarny 29 3.3.3. Umieszczenie w zakładzie według Psychisch-Kranken-Gesetz (niemiecki odpowiednik ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) 30 3.3.4. Postępowanie w zależności od zdolności mediacji 31 3.4. Terapia farmakologiczna i niefarmakologiczna 32 3.4.1. Tendencje samobójcze a epizod depresyjny 32 3.4.2. Ryzyko samobójstwa a intoksykacja alkoholem 33 3.4.3. Ryzyko samobójstwa a zaburzenia psychotyczne 33 3.4.4. Ryzyko samobójstwa a zaburzenia regulacji emocji 34 3.4.5. Ogólne strategie psychoterapeutyczne 35 4. Zespoły majaczeniowe Friedel M. Reischies 37 4.1. Proces diagnostyczny 38 4.1.1. Rozpoznanie różnicowe na poziomie objawów 39 4.1.2. Rozpoznanie różnicowe na poziomie zespołów 41 4.1.3. Określenie tła etiologicznego 43 4.1.4. Obserwacja przebiegu majaczenia 45 4.2. Leczenie 45 4.2.1. Plan postępowania i leczenie przyczynowe 45 4.2.2. Leczenie objawowe 46 5. Lęk Peter Neu 50 5.1. Proces diagnostyczny 51 5.2. Charakterystyka obrazu klinicznego w poszczególnych jednostkach chorobowych 52 5.2.1. Depresja 52 5.2.2. Zaburzenia lękowe 53 5.2.3. Zaburzenia psychotyczne 53 5.2.4. Nadużywanie substancji psychoaktywnych 54 5.2.5. Otępienie 54 5.2.6. Ostra reakcja na stres i zaburzenie stresowe pourazowe 55 5.2.7. Zaburzenia osobowości 55 5.3. Leczenie 56 Szczególne obrazy kliniczne chorób 59 6. Schizofrenia Peter Neu 61 6.1. Rozpoznanie i algorytm decyzyjny 61 6.2. Leczenie farmakologiczne 65 6.2.1. Substancje do podania pozajelitowego 65 6.2.2. Substancje podawane doustnie 69 6.2.3. Strategie zwiększające skuteczność leczenia oraz leczenie skojarzone 73 6.3. Leczenie niefarmakologiczne 74 6.3.1. Terapia przez kształtowanie otoczenia społecznego 75 6.3.2. Praca socjalna 77 6.3.3. Zajęcia ruchowe 78 6.3.4. Terapia zajęciowa 78 7. Intoksykacja i uzależnienie od substancji Sebastian Erbe 81 7.1. Rozpoznanie i algorytm decyzyjny 82 7.1.1. Intoksykacja 82 7.1.2. Zespół abstynencyjny 87 7.1.3. Nadużywanie i uzależnienie 88 7.2. Decyzje terapeutyczne oparte na obrazie klinicznym i zamierzonym celu 89 7.3. Leczenie farmakologiczne 89 7.3.1. Odstawienie alkoholu 90 7.3.2. Odstawienie benzodiazepin 92 7.3.3. Odstawienie opioidów 93 7.3.4. Odstawienie innych substancji 95 7.4. Leczenie niefarmakologiczne 95 7.5. Terapia osób bliskich – współuzależnienie 97 7.6. Współchorobowość 98 8. Zaburzenia osobowości Stefan Röpke 101 8.1. Proces diagnostyczny 102 8.1.1. Zaburzenia osobowości – wiązka A 105 8.1.2. Zaburzenia osobowości – wiązka B 106 8.1.3. Zaburzenia osobowości – wiązka C 108 8.1.4. Zaburzenia osobowości nieokreślone inaczej i zaburzenia mieszane 108 8.1.5. Dalsza diagnostyka 108 8.2. Leczenie farmakologiczne 110 8.2.1. Zaburzenia osobowości – wiązka A 110 8.2.2. Zaburzenia osobowości – wiązka B 110 8.2.3. Zaburzenia osobowości – wiązka C 112 8.3. Krótkoterminowe interwencje psychoterapeutyczne 112 8.3.1. Skłonności samobójcze 113 8.3.2. Samookaleczenie 116 8.3.3. Intoksykacja 117 8.3.4. Współwystępująca depresja 118 8.4. Długoterminowa psychoterapia 118 9. Mania Peter Neu 121 9.1. Rozpoznanie i algorytm decyzyjny 122 9.2. Leczenie farmakologiczne 124 9.2.1. Substancje do podania pozajelitowego 124 9.2.2. Substancje podawane doustnie 128 9.2.3. Częste połączenia 130 9.3. Leczenie pozafarmakologiczne 131 10. Depresja Peter Neu 133 10.1. Wskazania do leczenia na oddziale ratunkowym 134 10.2. Terapia biologiczna 134 10.2.1. Leki przeciwdepresyjne 134 10.2.2. Leki o działaniu antysuicydalnym 135 10.2.3. Leki przeciwpsychotyczne 135 10.2.4. Terapia elektrowstrząsowa 136 10.3. Leczenie niefarmakologiczne 136 10.3.1. Nadzór 136 10.3.2. Interwencje psychoterapeutyczne 137 11. Otępienie Friedel M. Reischies 140 11.1. Proces diagnostyczny 141 11.1.1. Analiza psychopatologiczna i neuropsychologiczna 141 11.1.2. Szczególne rozpoznania 146 11.1.3. Rozpoznanie nozologiczne 147 11.2. Leczenie 150 11.2.1. Podstawa prawna 150 11.2.2. Plan postępowania 150 11.2.3. Leczenie farmakologiczne 152 11.2.4. Leczenie niefarmakologiczne 154 12. Urazy psychiczne Christine Knaevelsrud 156 12.1. Klasyfikacja i częstość urazów psychicznych 157 12.1.1. Faza ostra 158 12.1.2. Ostre zaburzenie stresowe 159 12.1.3. Ostre zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD, zespół stresu pourazowego) 160 12.2. Leczenie farmakologiczne 160 12.3. Leczenie niefarmakologiczne 161 12.3.1. Faza ostra 161 12.3.2. Ostre zaburzenie stresowe 163 12.3.3. Ostre zaburzenie stresowe pourazowe 165 12.3.4. Dygresja: Grupy ryzyka – help the helper! 168 13. Ciężarna z ostrą psychozą Peter Neu 170 13.1. Kryteria przemawiające za lub przeciw farmakoterapii 171 13.2. Leczenie farmakologiczne i terapia elektrowstrząsowa 173 13.2.1. Typowe neuroleptyki 173 13.2.2. Atypowe neuroleptyki 174 13.2.3. Benzodiazepiny 175 13.2.4. Leki stabilizujące nastrój 176 13.2.5. Leki przeciwdepresyjne 177 13.2.6. Terapia elektrowstrząsowa 178 13.3. Leczenie niefarmakologiczne 179 13.4. Okres poporodowy 179 14. Złośliwy zespół neuroleptyczny, katatonia złośliwa i zespół serotoninowy Peter Neu 182 14.1. Obraz kliniczny, patogeneza i patofizjologia 183 14.1.1. Złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN) 183 14.1.2. Katatonia złośliwa 184 14.1.3. Zespół serotoninowy 185 14.2. Diagnostyka i leczenie 186 Psychoterapia i psychoedukacja 189 15. Psychoterapia Peter Neu 191 15.1. Specyfika psychoterapii na oddziale zajmującym się objawami ostrymi 192 15.2. Interwencje w terapii behawioralnej 193 15.2.1. Warunkowanie 193 15.2.2. Plany wzmacniające zachowania 195 15.2.3. Uczenie się przez obserwację 197 15.2.4. Umowy dotyczące zachowania 197 15.2.5. Tworzenie aktywności 198 15.3. Związek terapeutyczny 199 16. Psychoedukacja na przykładzie schizofrenii Katrin Körtner i Friederike Schmidt 204 16.1. Przedmiot i struktura rozdziału 204 16.2. Psychoedukacja w lecznictwie stacjonarnym 206 16.2.1. Warunki prowadzenia psychoedukacji 206 16.2.2. Podejście terapeutyczne do psychoedukacji 207 16.2.3. Interaktywne kształtowanie sesji grupowej 208 16.3. Główne tematy będące przedmiotem psychoedukacji 209 16.3.1. Objawy 209 16.3.2. Modele wyjaśniające koncepcję choroby 211 16.3.3. Leczenie farmakologiczne 216 16.3.4. Profilaktyka nawrotów, wczesne sygnały ostrzegawcze, plan działania w sytuacjach kryzysowych 219 16.3.5. Aktywizacja zasobów 221 16.3.6. Pozostałe tematy 223 16.4. Radzenie sobie z trudnymi objawami i zachowaniami 225 16.4.1. Brak wglądu w chorobę, dysfunkcjonalne lub psychotycznie zniekształcone koncepcje choroby 225 16.4.2. Depresja, lęk, wstyd i poczucie małej wartości 227 Sądowe i etyczne aspekty leczenia 231 17. Sądowe aspekty leczenia objawów ostrych Steffen Lau 233 17.1. Aspekty medyczno-prawne 234 17.1.1. Obowiązek udzielenia opieki medycznej 234 17.1.2. Obowiązek staranności 234 17.1.3. Obowiązek prowadzenia dokumentacji 235 17.1.4. Obowiązek umożliwienia wglądu w dokumentację 236 17.1.5. Obowiązek zrozumiałego informowania 237 17.2. Zasada opiniowania sądowo-psychiatrycznego 238 17.3. Przymusowe leczenie 239 17.3.1. Umieszczenie pacjenta w szpitalu zgodnie z przepisami publiczno-prawnymi 239 17.3.2. Umieszczenie pacjenta w szpitalu zgodnie z przepisami cywilno-prawnymi 241 17.3.3. Zagrożenie własnego życia lub zdrowia 242 17.3.4. Zagrożenie życia lub zdrowia innych osób 243 17.3.5. Konieczność podjęcia leczenia 244 17.4. Opieka 245 17.5. Zdolność do czynności prawnych 246 17.6. Zdolność do sporządzania testamentu 247 17.7. Zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych 248 18. Medyczno-etyczne aspekty decyzji terapeutycznej Peter Neu 250 18.1. Opis problemu 251 18.2. Postępowanie 252 18.2.1. Ocena rokowania 254 18.2.2. Ocena niepożądanego wpływu leczenia 254 18.2.3. Negatywne następstwa wynikające z zaniechania leczenia 256 18.2.4. Konsekwencje decyzji terapeutycznej 256 19. Agresja i deeskalacja Peter Neu 258 19.1. Czynniki ryzyka wynikające z agresywnego zachowania 260 19.1.1. Ataki agresji w przeszłości 260 19.1.2. Spożycie alkoholu 260 19.1.3. Zaburzenia osobowości 261 19.1.4. Objawy pozytywne (psychotyczne) 261 19.1.5. Płeć męska 262 19.1.6. Zaburzenia metabolizmu serotoniny 262 19.2. Środki zapobiegawcze wobec agresji 263 19.3. Postępowanie przy wybuchu agresji 267 19.4. Narzędzia do oceny zachowań agresywnych 268 20. Unieruchomienie Peter Neu 270 20.1. Przeprowadzenie unieruchomienia 272 20.2. Dokumentacja 277 20.3. Psychiczne obciążenie personelu 277 20.4. Pomoc innych służb 279 21. Struktury organizacyjne na oddziale zajmującym się objawami ostrymi Peter Neu 280 21.1. Zamknięte drzwi – wyzwanie dla pacjentów i personelu 280 21.2. Palenie 282 21.3. Wyposażenie i zespół opieki medycznej 285 Skorowidz 291

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj