ebook Standaryzowane zarządzanie ryzykiem w podejściu procesowym - Sylwia Bożek

Standaryzowane zarządzanie ryzykiem w podejściu procesowym

Implikacje dla przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego

Cel pracy, zakres przedmiotowy oraz założenia metodologiczne wpłynęły na strukturę pracy, która składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym rozpoznano znaczenie organizacji (na którą wskazują standardy zarządzania ryzykiem) w odniesieniu do zarządzania ryzykiem oraz scharakteryzowano istotę procesu, na przykładzie procesu zarządzania ryzykiem alokowanego w strukturze organizacyjnej. Rozdział drugi stanowi koncepcyjne uzasadnienie zastosowania podejścia procesowego do zarządzania ryzykiem. W kolejności rozpoznano podejście procesowe jako ukierunkowanie na procesy przedsiębiorstwa, na przykładzie procesu zarządzania ryzykiem kreującego wartość dodaną dla swoich interesariuszy. Następnie określono cechy konstrukcjotwórcze podejścia procesowego do zarządzania ryzykiem, uznając standaryzację procesu zarządzania ryzykiem za cechę podstawową. Za znaczący wkład teoretyczny z potencjałem aplikacyjnym rozdziału drugiego uznaje się opracowanie koncepcji wyszczuplonego produktu ubezpieczeniowego LIP (Lean Insurance Product) na bazie integracji podejścia Lean Management (LM) z koncepcją standaryzowanego zarządzania ryzykiem SRM. W rozdziale trzecim wykorzystując cechę budulcową standaryzowanego zarządzania ryzykiem jaką jest integracja zbadano zakres powiązań systemowych oraz procesowych zarządzania ryzykiem oraz zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, który określa specyfikę profilu integracji systemowej badanych przykładów. W rozdziale czwartym przedstawiono zagadnienie doskonalenia oraz dojrzałości standaryzowanego zarządzania ryzykiem. W rozdziale skoncentrowano się na rozpoznaniu uwarunkowań doskonalenia procesów uwzględniając standardy oraz na charakterystyce ciągłego doskonalenia zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem cyklu PDCA, z uwzględnieniem wykorzystania metody PDCA na gruncie filozofii kaizen, a właściwie podejścia gemba kaizen. Ciągłe doskonalenie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego za pomocą metody PDCA dotyczy kompletnej struktury organizacyjnej zarządzania ryzykiem. Rozdział zamyka opracowanie modelu dojrzałości na bazie standardu zarządzania ryzykiem dedykowanego przedsiębiorstwu ubezpieczeniowemu. Ostatni, piąty rozdział pracy, mający w całości charakter empiryczny, poświęcony jest prezentacji metodyki wdrażania standaryzowanego zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem metod, technik proponowanych przez standardy zarządzania ryzykiem. W rozdziale zaprezentowano przykłady metod stosowanych w zintegrowanym procesie oceny ryzyka (identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, ewaluacji ryzyka), wykorzystując do tego także wiedzę o charakterze eksperckim.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj