ebook Stan i potencjał rozwojowy kolejowych korytarzy intermodalnych w Polsce w kontekście Inicjatywy Pasa-Drogi - Stanisław Miecznikowski,Tomasz Radzikowski,Marcin Wołek

Stan i potencjał rozwojowy kolejowych korytarzy intermodalnych w Polsce w kontekście Inicjatywy Pasa-Drogi

Inicjatywa Pasa-Drogi wpisuje się w strategię wzmocnienia pozycji międzynarodowej Chin. Z perspektywy Europy, a Polski w szczególności, niesie ona za sobą określone szanse i zagrożenia. Lokalizacja i tranzytowe położenie Polski na Szlaku powoduje, że kluczowego znaczenia nabiera stan infrastruktury kolejowej, która stanowić może barierę lub czynnik dynamizujący kolejowe przewozy intermodalne w relacji Chiny – UE. Celem opracowania jest ocena konkurencyjności i perspektywy rozwoju korytarzy transportowych istotnych dla przewozów intermodalnych przez Polskę. Tło rozważań stanowi ocena poziomu rozwoju transportu kolejowego w UE i Chinach oraz analiza wyzwań geopolityczno-gospodarczych towarzyszących rozwojowi przewozów towarowych w układzie transkontynentalnym.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj