ebook Słowotwórstwo na usługach reklamy. Mechanizmy tekstowe - Ewa Rogowska-Cybulska

Słowotwórstwo na usługach reklamy. Mechanizmy tekstowe

Przedmiotem analizy w niniejszej książce są mechanizmy perswazji słowotwórczej w tekstach reklamowych, przy czym teksty reklam traktowane są jako źródło przykładów zjawisk i faktów słowotwórczych o funkcji perswazyjnej, które można zaobserwować także w różnych innych typach tekstów. W analizie marketingowej przydatności środków słowotwórczych pominięte zostały zjawiska pozatekstowe, zwłaszcza tzw. naming, czyli nadawanie nazw reklamowanym obiektom. Opisowi zostały tu poddane różne przejawy funkcjonowania derywatów w tekście, z uwzględnieniem takich aspektów tego zjawiska, jak okazjonalizmy tekstowe, rozumiane jako „neologizmy tworzone doraźnie, dla potrzeb konkretnego tekstu, mające zwykle charakter ekspresywny”, a także słowotwórcze gry językowe stanowiące narzędzie perswazji, celem opisu jest jednak ukazanie nie tylko tych specyficznych, często nawet dość wyrafinowanych perswazyjnych zastosowań tekstowych środków systemu słowotwórczego, lecz również jego perswazyjnych użyć mało osobliwych. Perswazja słowotwórcza jest tu rozumiana jako zjawisko polegające na tekstowym uwypukleniu struktury słowotwórczej wyrazów i jej zinterpretowaniu w sposób pozwalający na osiągnięcie planowanych dla danego tekstu skutków – bądź w wyniku tekstowej aktualizacji ich struktury systemowej, bądź w rezultacie jej tekstowej konstrukcji, dekonstrukcji lub rekonstrukcji. Źródłem słowotwórczych efektów perswazyjnych jest zatem albo tekstowa aktualizacja słowotwórczych środków systemowych, albo budowanie napięcia między słowotwórczymi relacjami systemowymi a (wewnątrz)tekstowymi. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj