ebook Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych -

Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych

Wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym

Znamiennym zjawiskiem obecnej fazy rozwoju kapitalistycznego jest stwierdzana przez praktyków i intelektualistów ekonomii niezwykła pazerność grup „chronionych” przez dogmatyczne kapitalistyczne doktryny, urzeczywistniane przez rządy wiodących gospodarczo państw współczesnego świata, w tym USA. Stwarza to konieczność regulowania stosunków ekonomicznych prawie dokładnie tak, jak postulowane jest w teorii Keynesa i jej kolejnych modyfikacjach. Monetarystyczna wizja rozwoju gospodarczego wprowadzona przez M. Friedmana jako oponenta keynesizmu nie osiągnęła satysfakcjonujących długoterminowych efektów. Wręcz przeciwnie, stała się źródłem obecnych perturbacji gospodarczych. Wpływ na taki stan rzeczy nie był oczywiście wywołany taką lub inną doktryną, lecz po prostu zmianą uwarunkowań w gospodarce globalnej. Dlatego ta forma liberalizmu przestała być obowiązującym paradygmatem. Przyczyny wynikają ze zmiennych i bardzo uwikłanych dynamicznych okoliczności o charakterze społecznym, demograficznym i technologicznym, a także, co jest istotne, z hazardu moralnego obserwowanego na rynkach finansowych.
Praca składa się z czterech wyraźnie oddzielonych części w zakresie aplikacji sekurytyzacji. W pierwszej części wprowadzone zostały w sposób ogólny klasyczne formy sekurytyzacji ryzyka będącego wynikiem gwarantowania bezpiecznego funkcjonowania prowadzonej działalności gospodarczej, których rozwinięcie może być prowadzone w wielu kierunkach, w tym w ujęciu bankowym (rozdział I). W drugiej części podstawowe w ostatniej dobie kryzysu finansowego problemy finansowania należności są tak ujęte, aby możliwe było zastosowanie w procesie sekurytyzacji zarządzania ryzykiem inwestycyjnym poprzez odpowiednią konstrukcję portfeli inwestycyjnych różnych papierów wartościowych bez uwzględnienia statystycznych silnie zaakcentowanych ograniczających założeń. Umożliwia to gwarantowanie poprzez wykorzystanie różnorodnych instrumentów finansowych rynku kapitałowego (rozdział II). Wprowadzenie sygnału chaosu w szeregi finansowe uzupełnia założenie o statystycznej nieokreśloności wielkości determinujących ryzyko i wpływających na sekurytyzację (rozdział III). W ocenie sekurytyzacyjnych działań nabierają znaczenia procesy demograficzne, co omawia się w trzeciej części pracy z punktu widzenia statystyki rynku pracy (rozdział IV). Czwarta część pracy dotyczy stricte modeli makroekonomicznych uwzględniających inflację z wyraźnymi odniesieniami do rynku pracy. Szczególną rolę pełni tu problematyka inflacji warunkująca procesy gospodarcze (rozdział V i częściowo rozdział VI traktujący o modelach DFM).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj