ebook Sądownictwo sędziów pokoju w sprawach karnych - Piotr Kruszyński,Jan Kil,Aleksander Kwaśniak

Sądownictwo sędziów pokoju w sprawach karnych

Autorzy omawiają instytucję sędziów pokoju w sprawach karnych. Instytucja ta nie jest znana dzisiejszemu krajowemu porządkowi prawnemu (chociaż dawniej występowała na ziemiach polskich). Sądy pokoju występują natomiast w wielu innych krajach, będąc jednak w rozmaity sposób zorganizowane. Autorzy poddają analizie możliwość wprowadzenia sądownictwa pokoju do rodzimego porządku prawnego, przez pryzmat uwarunkowań zarówno konstytucyjnych, jak i prawnomiędzynarodowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj