ebook Rzecz o kondycji i ustroju Europy. W przekładzie Andrzeja Macieja Kaniowskiego - Jürgen Habermas

Rzecz o kondycji i ustroju Europy. W przekładzie Andrzeja Macieja Kaniowskiego

Autor należy do najwybitniejszych współczesnych filozofów piszących o Unii Europejskiej i jej przyszłości. Jako jeden z niewielu, nie zamyka procesu integracji w kategoriach państw narodowych, lecz szuka alternatywnych i wielopoziomowych źródeł legitymizacji transnarodowego procesu podejmowania decyzji, przypisując szczególną wartość europejskim normom konstytucyjnym i prawnym, również jako tym siłom, które pozwalają stawić czoła globalizacji. Kryzys gospodarczy, prowadząc do coraz większego transferu kompetencji na poziom unijny, zwłaszcza w strefie euro, unaocznił nowe wyzwania, którym Unia winna sprostać, aby być w pełni demokratyczna. Dlatego też Habermas szuka odpowiedzi na kluczowe pytania, często pomijane w dyskursie publicznym zdominowanym przez kwestie gospodarcze. Zasadniczym rysem myśli J. Habermasa jest jednoczesne uprawianie filozofii, socjologii i konstytucjonalizmu, co sprawia, że rozważania z zakresu konstytucjonalizmu europejskiego wykraczają poza klasyczny dyskurs dogmatyczny, zyskując na wszechstronności. Oryginalność myśli konstytucyjnej Habermasa polega na skonstruowaniu proceduralnego/komunikacyjnego modelu demokracji i konstytucji, które są projektem otwartym na pewne zmiany i udoskonalenia. To podejście, usytuowane między modelem liberalnym i republikańskim, stanowi najbardziej użyteczne narzędzie badania podstaw, struktury i funkcji konstytucjonalizmu europejskiego.Przedmowa 7 Wizja godności człowieka i realistyczna utopia praw człowieka 13 Kryzys Unii Europejskiej w świetle konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego. Rzecz o kondycji i ustroju Europy 45 I. Czemu dziś dopiero Europa jest rzeczywiście pewnym projektem konstytucyjno-ustrojowym 45 II. Unia Europejska wobec konieczności wyboru między transnarodową demokracją a postdemokratycznym federalizmem egzekutyw 56 1. Przeciwko reifikacji suwerenności narodowej 58 2. Pierwsza innowacja: pierwszeństwo prawa ponadnarodowego przed prawem krajowym dającym wyłączność na prawowite posługiwanie się przymusem 65 3. Druga innowacja: podzielenie władzy konstytuującej – przyznanie jej obywatelom Unii i narodom Europy 74 4. Dzielona suwerenność miarą wymagań legitymizacyjnych Unii 83 5. O braku zdecydowania wśród elit politycznych w fazie przechodzenia ku demokracji transnarodowej 90 III. Od wspólnoty międzynarodowej do wspólnoty kosmopolitycznej 98 Dodatek: Europa Republiki Federalnej 117 I. Po krachu. Wywiad 119 II. Euro przesądzi o losach Unii Europejskiej 136 III. Pakt dla Europy czy pakt przeciw Europie? 145 Wykaz źródeł zamieszczonych tekstów 157 Bibliografia 159 Przypisy od tłumacza 171 Indeks osobowy 179

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj