Rynki, instrumenty i instytucje finansowe -

Rynki, instrumenty i instytucje finansowe

0,0

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika zawierającego kompletny wykład o rynku finansowym – jego mechanizmach, instrumentach, uczestnikach i ich wzajemnych relacjach. Część pierwsza to syntetyczny obraz rynku finansowego, następnie autorzy przechodzą do przykładów, w ostatnich fragmentach podejmują – sprawiającą studentom największe trudności – problematykę wyceny instrumentów finansowych, od akcji i obligacji do instrumentów pochodnych. Książka zawiera szczegółowe dane liczbowe dotyczące polskiego rynku finansowego, zarówno w przekroju rynków, instrumentów, jak i instytucji finansowych. Na końcu każdego z rozdziałów zamieszczono wykaz najważniejszych terminów, pytania kontrolne i zadania. Przejrzysta struktura i szczegółowy spis treści pozwalają na szybkie wyszukiwanie poszczególnych zagadnień w tekście, a prosty język i klarowność wykładu ułatwiają zrozumienie często bardzo skomplikowanych zagadnień. Autorzy podręcznika to pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Rynków Finansowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, której kierownikiem jest prof. dr hab. Jan Czekaj, redaktor naukowy podręcznika. Książkę współtworzą także: Karolina Czekaj, Elżbieta Kubińska, Janusz Raganiewicz, Marcin Czupryna, Andrzej Zyguła, Paweł Oleksy, Michał Grotowski, Anna Kosidłowska, Maciej Bolisęga, Remigiusz Lipiec. Informacja o autorze/ redaktorze: prof. dr hab. Jan Czekaj - ekonomista, kierownik Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Były wiceminister przekształceń własnościowych oraz były wiceminister finansów i członek Rady Polityki Pieniężnej. Zespół autorów tworzą: Jan Czekaj, Karolina Czekaj, Elżbieta Kubińska, Janusz Raganiewicz, Marcin Czupryna, Andrzej Zyguła, Paweł Oleksy, Michał Grotowski, Anna Kosidłowska, Maciej Bolisęga, Remigiusz Lipiec.Wstęp 11 Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 17 1. Istota i funkcje rynków finansowych 19 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 21 1.1.1. Pojęcie rynków finansowych 22 1.1.2. Funkcje rynków finansowych 25 1.2. Regulacja rynków finansowych − rola państwa 26 2. Klasyfikacja rynków finansowych 29 2.1. Rynek pieniężny 32 2.2. Rynek kapitałowy 33 2.3. Rynek walutowy 35 2.4. Rynek instrumentów pochodnych 36 2.5. Rynek pierwotny i wtórny 38 2.6. Rynek publiczny i rynek prywatny 40 2.7. Rynek transakcji natychmiastowych i rynek terminowy 41 2.8. Rynek inwestycji tradycyjnych i alternatywnych 41 3. Instrumenty finansowe 45 3.1. Pojęcie i rodzaje instrumentów finansowych 47 3.1.1. Pojęcie i forma papierów wartościowych 47 3.1.2. Rodzaje papierów wartościowych 48 3.1.3. Emisja papierów wartościowych 67 3.2. Instrumenty pochodne 69 3.3. Waluty 74 4. Uczestnicy rynków finansowych 77 4.1. Emitenci 80 4.2. Inwestorzy 85 4.3. Pośrednicy finansowi 88 4.3.1. Banki 89 4.3.2. Zakłady (towarzystwa, firmy) ubezpieczeniowe 91 4.3.3. Fundusze inwestycyjne 94 4.3.4. Fundusze emerytalne 102 4.3.5. Pozostałe instytucje finansowe 105 4.4. Instytucje regulujące i nadzorujące rynek 106 4.5. Instytucje obrotu instrumentami finansowymi 109 4.5.1. Giełda papierów wartościowych i rynek pozagiełdowy (OTC) 109 4.5.2. Depozyt papierów wartościowych 114 4.5.3. Domy maklerskie 115 4.5.4. Firmy zarządzające aktywami 116 5. Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych 119 5.1. Sfera realna gospodarki a rynki finansowe 121 5.2. Wybrane parametry makroekonomiczne a rynki finansowe 126 5.2.1. Stopa procentowa 126 5.2.2. Kurs walutowy 131 5.2.3. Inflacja 134 5.3. Polityka makroekonomiczna 136 5.3.1. Polityka fiskalna 139 5.3.2. Polityka pieniężna 145 6. Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych 157 6.1. Mikroekonomiczna teoria wyboru w sytuacji ryzyka 159 6.2. Wybór międzyokresowy 162 6.3. Teoria gier 162 6.4. Mikrostruktura rynków finansowych 164 6.4.1. Uczestnicy tradingu 164 6.4.2. Systemy tradingowe 165 6.4.3. Rodzaje zleceń giełdowych 169 6.4.4. Inne elementy mikrostruktury rynku 171 6.5. Kształtowanie cen na rynkach finansowych 174 Część II. Rynki i instrumenty finansowe w Polsce 183 7. Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań 185 7.1. Instrumenty finansowe według rodzajów 187 7.2. Instrumenty finansowe według wybranych rynków notowań 193 8. Rynek pieniężny i walutowy 199 8.1. Rynek bonów skarbowych 201 8.1.1. Rynek pierwotny 202 8.1.2. System dealerów skarbowych papierów wartościowych 210 8.1.3. Rynek wtórny 212 8.2. Bony pieniężne 216 8.2.1. Rynek pierwotny 217 8.2.2. Dealerzy rynku pieniężnego 219 8.2.3. Rynek wtórny 221 8.3. Transakcje o charakterze lokacyjnym 222 8.3.1. Niezabezpieczone lokaty międzybankowe 222 8.3.2. Lokaty zabezpieczone 229 8.4. Krótkoterminowe komercyjne papiery dłużne 236 8.4.1. Krótkoterminowe papiery dłużne banków komercyjnych 237 8.4.2. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 239 8.5. Rynek walutowych transakcji natychmiastowych 241 9. Rynek kapitałowy 247 9.1. Prawne podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego 249 9.2. Rynek obligacji 261 9.2.1. Podstawy prawne emisji obligacji 261 9.2.2. Struktura rynku obligacji 265 9.2.3. Dług Skarbu Państwa z tytułu obligacji 268 9.2.4. Zasady emisji oraz rodzaje obligacji skarbowych 272 9.3. Rynek akcji 280 9.3.1. Podstawy prawne działania spółek akcyjnych 280 9.3.2. Struktura rynku akcji 288 10. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 293 10.1. Powstanie i rozwój GPW w Warszawie 295 10.2. Organizacja GPW w Warszawie 304 10.3. Kasowe i terminowe transakcje giełdowe 313 10.4. System UTP 316 10.5. Systemy notowań giełdowych 318 10.6. Rodzaje zleceń 338 11. Instrumenty notowane na GPW w Warszawie 365 11.1. Papiery wartościowe 370 11.1.1. Akcje 370 11.1.2. Pozostałe papiery wartościowe 375 11.1.3. Indeksy giełdowe 378 11.2. Instrumenty pochodne 388 11.2.1. Kontrakty terminowe 389 11.2.2. Opcje 406 11.2.3. Warranty 411 11.3. Produkty strukturyzowane oraz krótka sprzedaż 412 11.3.1. Produkty strukturyzowane 412 11.3.2. Krótka sprzedaż 417 12. Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi 423 12.1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP 425 12.2. BondSpot 431 12.3. Rynek NewConnect 436 12.4. Rynek Catalyst 446 12.4.1. Zasady działania rynku Catalyst 446 12.4.2. Listy zastawne 454 12.4.3. Obligacje 455 12.5. Firmy prowadzące działalność maklerską 459 Część III. Instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce 467 13. Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce 469 14. Sektor bankowy 477 14.1. Regulacje prawne 479 14.2. Bank Centralny 484 14.2.1. Zasady działania NBP 484 14.2.2. Cele i narzędzia polityki pieniężnej 486 14.2.3. Zasady polityki kursowej 489 14.2.4. Nadzór bankowy 493 14.3. Banki komercyjne 494 14.4. Skonsolidowany bilans sektora bankowego 496 14.4.1. Bilans Narodowego Banku Polskiego 500 14.4.2. Bilans pozostałych monetarnych instytucji finansowych 505 15. Fundusze inwestycyjne 513 15.1. Zasady działania funduszy inwestycyjnych 515 15.2. Organy funduszy 519 15.3. Tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze 520 15.4. Ograniczenia inwestycyjne funduszy 524 15.5. Szczególne konstrukcje i typy funduszy 529 15.6. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce 533 16. Firmy ubezpieczeniowe 541 16.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej 543 16.2. Charakterystyka działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 546 16.3. Warunki i zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej 547 16.3.1. Formy zakładów ubezpieczeń 547 16.3.2. Zasady gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 548 16.4. Zakłady ubezpieczeń w latach 2002−2014 551 16.5. Lokaty zakładów ubezpieczeń w latach 2002−2014 554 17. Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych 561 17.1. Założenia zreformowanego systemu emerytalnego 563 17.2. Otwarte fundusze emerytalne 565 17.2.1. Zasady działania 565 17.2.2. Otwarte fundusze emerytalne w latach 2002−2014 571 17.3. Pracownicze programy emerytalne 575 17.3.1. Zasady działania 575 17.3.2. Pracownicze programy emerytalne w latach 2002−2014 578 17.4. Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego 580 17.4.1. Zasady działania 580 17.4.2. Indywidualne konta emerytalne w latach 2004−2014 582 17.4.3. Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w latach 2012−2014 583 17.4.4. Dobrowolne fundusze emerytalne 584 18. Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego 587 18.1. Firmy leasingowe 589 18.2. Firmy faktoringowe 592 18.3. Firmy zarządzające aktywami 595 Część IV. Instrumenty finansowe – wycena 601 19. Podstawy teorii wyceny 603 19.1. Wprowadzenie do teorii wyceny 605 19.2. Wartość pieniądza w czasie 607 19.3. Realna stopa zwrotu 615 19.4. Efektywna roczna stopa procentowa 618 19.5. Nadwyżkowa stopa zwrotu 621 19.6. Renta czasowa i wieczysta 621 20. Wycena instrumentów udziałowych 627 20.1. Ogólny model dyskontowy 629 20.2. Wycena w zależności od polityki dywidendy spółki 632 20.3. Wycena praw poboru 644 21. Wycena instrumentów dłużnych 649 21.1. Wycena bonów skarbowych 651 21.2. Obligacje zerokuponowe 654 21.3. Wycena obligacji kuponowych 655 21.4. Stopa zwrotu w terminie wykupu 659 22. Wycena instrumentów pochodnych 665 22.1. Wycena kontraktów forward i futures 667 22.2. Wycena opcji 673 22.2.1. Miary elastyczności cen opcji 682 22.2.2. Wycena opcji z wykorzystaniem drzewa dwumianowego 685 22.2.3. Model Blacka−Scholesa 689 22.3. Wycena kontraktów swap 692 Indeks 699

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj