Rozmównik polsko-włoski -  Lingea

Rozmównik polsko-włoski

0,0

Zdarza się, że chcąc zbudować zdanie w języku obcym, nie zawsze umiemy poradzić sobie samodzielnie, a poszukiwania w słownikach, czy ułożonych tematycznie rozmówkach, okazują się czasochłonne i nieskuteczne. Bywa też, że budując zdania przy pomocy słownika, mamy tendencję do dosłownego tłumaczenia z języka polskiego słowo po słowie, przez co nasze zdania są niezgrabne lub po prostu błędne. Jeśli chcemy wyrażać się poprawnie i płynnie, nie wystarczy opanowanie określonej liczby słówek. Niezbędna jest również znajomość utartych i powszechnie używanych w języku obcym zwrotów i idiomów. Właśnie dlatego, tak cenną pomocą może się okazać Rozmównik, w którym znajdziemy gotowe tłumaczenia popularnych fraz i zdań. Rozmównik łączy w sobie zalety słownika i rozmówek. Zawiera on bowiem ułożone alfabetycznie hasła, które odpowiadają podstawowemu zasobowi słownictwa. Pod każdym z nich znajduje się wiele praktycznych zdań, idiomów i frazeologizmów, zawierających słowo kluczowe. W odróżnieniu od rozmówek, wybór przykładów nie jest ograniczony tematycznie, ale zawiera najczęściej używane, utarte zwroty. Bez uciążliwego poszukiwania można więc znaleźć zdanie lub wyrażenie, którego właśnie potrzebujemy. Większość przykładów może być użytych wprost, inne można łatwo dopasować do konkretnej sytuacji. W ten sposób możemy poszerzyć swoje słownictwo oraz doskonalić umiejętność posługiwania się językiem obcym. Oprócz 1 500 haseł głównych oraz 15 000 przykładów również potocznych i slangowych, Rozmównik zawiera kompendium gramatyki, wzbogacone o przykłady ilustrujące reguły gramatyczne i ułatwiające ich opanowanie. Celem autorów Rozmównika było ułatwienie czytelnikowi zdobywanie umiejętności wyrażania się w sposób jak najbardziej zbliżony do rodzimych użytkowników języka. Rozmównik będzie przydatny zarówno dla uczniów początkujących, jak i tych średnio zaawansowanych, którzy chcą wyrażać się w języku obcym w sposób naturalny i poprawny. Również zaawansowani użytkownicy języka mogą znaleźć tu nowe zwroty lub ciekawe idiomy i dzięki temu poszerzać swoje kompetencje językowe. Teraz dzięki wersji mobilnej na czytniki ebook, tablety oraz smartfony możesz mieć swój rozmównik zawsze przy sobie, kiedy tylko go potrzebujesz! Próbkę naszych rozmówek i słowników znajdziesz na www.slowniki.lingea.pl

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj

A

a e
A pan/pani? E voi?, E Lei?
A może pójdziemy na piwo? Andiamo a prèndere una birra?
A to dopiero! Ma no/non mi dire!
A więc? Allora?
A co poza tym słychać? Del resto come va?
Obiecał, że przyjdzie, a nie przyszedł. Me l'aveva promesso e non è venuto lo stesso.
Zjeżdżaj!, A sio!, A kysz! Via!, Sciò!
Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. Tutto fa brodo.
adres indirizzo m
Proszę to wysłać na ten adres. Lo mandi a questo indirizzo.
Więcej informacji znajduje się pod tym adresem. Maggiori informazioni si trovano a questo indirizzo.
zaadresować kopertę/list scrìvere l'indirizzo sulla busta/lèttera
adres tymczasowy/stały/zwrotny indirizzo provvisorio/fisso/del mittente
adres firmowy/prywatny indirizzo azienda/privato
akurat proprio, solo, soltanto, al momento giusto, (dokładnie) appena
Jesteś w samą porę, akurat zaczęliśmy. Sei venuto proprio al momento giusto, abbiamo appena cominciato.
Przyjechał akurat kiedy wyjeżdżałem. È arrivato proprio quando stavo per partire.
Akurat wychodzimy. Siamo proprio in partenza.
Akurat teraz go nie ma. Al momento non c'è.
Akurat to mnie interesuje. È proprio questo che mi interessa.
Dlaczego powiedział mu o tym akurat teraz? Perché gliel'ha detto proprio adesso?
Za tym akurat nie przepadam. Questo non fa proprio per me.
albo o, oppure
albo inaczej... o altrimenti...
albo ..., albo o ... o
teraz albo nigdy ora o mai più
Napiję się kawy albo herbaty. Prendo un caffè o(ppure) un tè.
Poproszę kilogram, albo lepiej dwa. Me ne dìa un chilo o meglio due.
Był albo pijany, albo pod wpływem narkotyków. Era o ubriaco o drogato.
Być albo nie być? Èssere o non èssere?
wszystko albo nic o tutto o niente
ale ma, però
Była tu, ale nie widziała mnie. Era qui ma non mi ha visto.
Ale z drugiej strony... Ma dall'altro lato...
To smutne, ale prawdziwe. È triste, ma è così.
Ale samochód! Che màcchina!
Ale laska! Che schianto!
To się nam podoba, ale nie możemy sobie na to pozwolić. È molto bello, solo che non possiamo permèttercelo.
Protestował, ale bezskutecznie. Tutte le sue proteste èrano vane.
Przepraszam, że przeszkadzam, ale... Mi dispiace disturbare, ma...
Ale z ciebie głupek! Sei un cretino!, Che sciocco sei!
Ale to niczego nie dowodzi. Ma questo non dimostra niente.
Był wściekły, ale nie dał nic po sobie poznać. Era arrabbiato ma non lo dava a vedere/lo mostrava.
Ale wy ciągle tego nie rozumiecie! Ma voi non avete ancora capito!
Ależ oczywiście, że tak! Ma sì!, Ma certo!
nie tylko ..., ale i non solo ... ma anche
Ale z ciebie numer! Sei un caso perso!
ani nemmeno, neanche
ani ..., ani né ... né
ani ty, ani ja né tu né io
Ani nie napisał, ani nie zadzwonił. Non ha scritto né chiamato.
ani trochę niente affatto
ani jeden nemmeno uno
ani razu nemmeno una volta
apetyt appetito m
Straciłem apetyt. Ho perso l'appetito.
To mi odebrało apetyt. Mi ha fatto passare la voglia di mangiare.
Ma apetyt. Ha un appetito.
Je z apetytem. Mangia con gusto.
Nie mam dziś apetytu. Oggi ho poco/non ho appetito.
artykuł articolo m
Na podstawie artykułu dowiedziałem się, że... Per quanto ho saputo da quell'artìcolo.
artykuły gospodarstwa domowego casalinghi
artykuły biurowe forniture per ufficio
(dla wyrażenia górnej granicy) fino a
aż za dużo abbastanza, fin troppo
Jest aż za mądry. È fin troppo intelligente.
Równina sięga aż do Arizony. La pianura si estende a fino all'Arizona.
Poszedłbym aż na koniec świata. Andrei fino in capo al mondo.
7a32d23bd2a06bd1c21eb607c1f9db1e(do pewnego momentu) quando
Poczekam, aż przyjdzie. Aspetterò finché non sarà venuto.
Krzyczał, aż zachrypł. Gridava a più non posso.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

1 Wymowa

1.1 Alfabet włoski

1.2 Akcent

1.3 Elizja i apokopa

Elizja

2 Rzeczowniki

2.1 Rodzaj rzeczownika

2.1.1 Rodzaj męski

2.1.2 Rodzaj żeński

2.2 Liczba mnoga rzeczowników

3 Przymiotniki

3.1 Rodzaj i liczba przymiotników

3.2 Stopniowanie przymiotników

3.2.1 Nieregularne stopniowanie przymiotników

4 Rodzajnik

4.1 Rodzajnik określony

4.2 Rodzajnik nieokreślony

4.3 Rodzajnik cząstkowy

4.4 Pominięcie rodzajnika

5 Zaimki

5.1 Zaimki osobowe

5.2 Zaimki zwrotne

5.3 Zaimki dzierżawcze

5.4 Zaimki wskazujące

5.5 Zaimki pytające

5.6 Zaimki względne

5.7 Zaimki nieokreślone

6 Liczebniki

6.1 Liczebniki główne

6.1.1 Działania arytmetyczne

6.2 Liczebniki porządkowe

6.3 Ułamki

6.4 Określanie wielokrotności

6.5 Podawanie czasu i daty

7 Czasowniki

7.1 Negacja czasownika

7.2 Tryb oznajmujący

7.2.1 Czas teraźniejszy

Czasowniki zwrotne

7.2.2 Czas przeszły złożony dokonany - Passato prossimo

Użycie czasownika posiłkowego essere

7.2.3 Czas przeszły dokonany prosty - Passato remoto

7.2.4 Czas przeszły niedokonany - Imperfetto

7.2.5 Czas zaprzeszły - Trapassato prossimo

7.2.6 Czas zaprzeszły zależny - Trapassato remoto

7.2.7 Czas przyszły - Futuro semplice

7.2.8 Czas przyszły uprzedni - Futuro anteriore

7.3 Tryb łączący

7.3.1 Tryb łączący czasu teraźniejszego - Congiuntivo presente

7.3.2 Tryb łączący czasu przeszł. dok. - Congiuntivo imperfetto

7.3.3 Tryb łączący czasu przeszłego - Congiuntivo passato

7.3.4 Tryb łączący czasu zaprzeszłego - Congiuntivo trapassato

7.4 Tryb warunkwy

7.4.1 Tryb warunkowy czasu teraź. - Condizionale presente

7.4.2 Tryb warunkowy czasu przeszłego - Condizionale passato

7.5 Tryb rozkazujący

7.6 Bezokolicznik

7.6.1 Bezokolicznik prosty

7.6.2 Bezokolicznik złożony

7.7 Imiesłów

7.7.1 Imiesłów teraźniejszy

7.7.2 Imiesłów przeszły

7.8 Rzeczownik odczasownikowy - Gerundio

7.8.1 Rzeczownik odczasownikowy prosty

7.8.2 Rzeczownik odczasownikowy złożony

7.9 Strona bierna

7.10 Następstwo czasów

7.11 Zdania warunkowe

8 Przysłówki

8.1 Przysłówki proste

8.2 Przysłówki pochodne

8.3 Stopniowanie przysłówków

9 Przyimki

10 Spójniki

10.1 Spójniki współrzędne

10.2 Spójniki podrzędne

11 Wykrzykniki

12 Szyk zdania

13 Mowa zależna i niezależna

14 Przegląd czasowników nieregularnych

Stopka redakcyjna