ebook Rola liderów w sukcesie przedsiębiorstw społecznych - Martyna Wronka-Pośpiech

Rola liderów w sukcesie przedsiębiorstw społecznych

Głównym celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie relacji zachodzących pomiędzy stylem kierowania, orientacją przedsiębiorczą a sukcesem przedsiębiorstw społecznych oraz określenie pożądanego zestawu cech i kompetencji osób nimi zarządzających. Prowadzone badania były zorientowane na realizację następujących celów szczegółowych o charakterze:teoretycznym (przegląd i systematyzacja literatury przedmiotu, ukierunkowane w szczególności na wyjaśnienie podstawowych pojęć); metodycznym (skonstruowanie narzędzi służących pomiarowi sukcesu przedsiębiorstwa społecznego, badaniu zależności zachodzących pomiędzy stylem przywództwa, orientacją przedsiębiorczą i sukcesem przedsiębiorstwa społecznego oraz określenie zestawu cech i kompetencji pożądanych u przedsiębiorstw społecznych);praktycznym (dostarczenie praktykom wytycznych podnoszenia skuteczności i sprawności badanych organizacji). Realizacja postawionego celu badawczego została poprzedzona krytyczną analizą koncepcji odnoszących się do zakreślonego obszaru tematycznego, zawartych zarówno w polskiej, jak i zagranicznej literaturze przedmiotu. Podstawowe etapy badań obejmowały studia literatury przedmiotu, opracowanie modelu teoretycznego i narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań empirycznych, analizę i interpretację otrzymanych wyników oraz późniejsze wnioskowanie w zakresie oceny związków pomiędzy stylem kierowania, orientacją przedsiębiorczą i sukcesem przedsiębiorstwa społecznego. Empiryczna część opracowania jest rezultatem zastosowania mieszanych metod badawczych (tzw. triangulacji metodologicznej) z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiety i kwestionariusza wywiadu oraz wybranych metod statystycznych. Na finalny kształt pracy oraz na zakres i głębokość prowadzonych badań wpłynęły także informacje uzyskane przez autorkę pracy, która współpracuje z organizacjami działającymi w trzecim sektorze, gdzie od wielu lat pracuje jako doradca i trener, świadcząc usługi z zakresu zarządzania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz promocji przedsiębiorstw społecznych. Można zatem powiedzieć, że weryfikacja tez miała zarówno teoretyczny, jak i praktyczny charakter.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj