ebook Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne - Anna Wojnarowska

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne

Jednym z instrumentów służących poprawie jakości i atrakcyjności środowiska miejskiego oraz restrukturyzacji przestrzennej i funkcjonalnej jest rewitalizacja miejska, obejmująca działania w zakresie odnowy zdegradowanych obszarów miejskich. Temu właśnie zagadnieniu poświęcone są obie przekazywane czytelnikowi książki autorstwa Stanisława Kozłowskiego i Anny Wojnarowskiej Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, prezentująca teoretyczne aspekty rewitalizacji oraz Anny Wojnarowskiej Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, zawierająca przykłady krajowych i zagranicznych programów rewitalizacji obszarów śródmiejskich i staromiejskich. Autorzy polecają obie publikacje przede wszystkim studentom kierunków związanych z gospodarką przestrzenną, architekturą i urbanistyką, przedstawicielom władz lokalnych, pracownikom biur projektowych i firm deweloperskich – zajmującym się szeroko pojętym planowaniem rozwoju miast, a także wszystkim zainteresowanym, którym leży na sercu kwestia poprawy stanu środowiska miejskiego oraz przyszłego zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.Wstęp 5 Rozdział 1. Rola przestrzeni publicznych w procesie rewitalizacji. Marketingowe ujęcie procesu rewitalizacji 7 1.1. Definicje przestrzeni publicznej. Karta Przestrzeni Publicznej 7 1.2. Działania na rzecz przestrzeni publicznych w procesie rewitalizacji obszarów śródmiejskich i staromiejskich 9 1.3. Rewitalizacja jako jeden z instrumentów marketingu urbanistycznego 17 1.3.1. Rewitalizacja a tożsamość i wizerunek miasta. „Produkty miejskie” 18 1.3.2. Tworzenie produktów miejskich w ramach procesu rewitalizacji 18 Rozdział 2. Przykłady programów rewitalizacji obszarów śródmiejskich i staromiejskich w miastach polskich 21 2.1. Krótka charakterystyka problematyki rewitalizacji miast polskich 21 2.2. Szczecin – kwartały śródmiejskie 25 2.3. Wrocław – obszar priorytetowy rewitalizacji 30 2.4. Bielsko-Biała – Stare Miasto 43 2.5. Rewitalizacja obszaru Śródki w Poznaniu 54 2.6. Stare Miasto w Lublinie 63 2.7. Działania na rzecz rewitalizacji miejskiej w Głogowie 70 Rozdział 3. Uproszczony Program Rewitalizacji Łodzi na lata 2004–2013 77 3.1. Cele rewitalizacji 78 3.2. Metodyka i kryteria wyboru obszaru kryzysowego oraz obszaru pilotażowego programu rewitalizacji 79 3.3. Przestrzenne kryteria wyboru obszaru kryzysowego 81 3.4. Społeczno-gospodarcze kryteria wyboru obszaru kryzysowego 81 3.5. Wybór obszaru pilotażowego Zintegrowanego Programu Rewitalizacji 82 3.6. Planowane działania w obszarze pilotażowym 84 3.7. Instrumenty finansowe i system monitoringu procesu rewitalizacji 85 3.8. Beneficjenci Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 86 Rozdział 4. Zintegrowany Program Rewitalizacji Łodzi Prorevita 89 4.1. Zakres obszarowy i tematyczny oraz cele programu 89 4.1.1. Obszary pilotażowe rewitalizacji objęte programem 89 4.1.2. Zakres tematyczny programu 90 4.1.3. Cele programu 91 4.2. Prorevita. Etap I – analizy pod kątem przestrzennym, społecznym i ekonomicznym 93 4.2.1. Analiza wartości kulturowych. Identyfikacja deficytów przestrzennych 93 4.2.2. Analiza stanu środowiska 100 4.2.3. Inwentaryzacja urbanistyczna i demograficzna 103 4.2.4. Analiza i ocena stanu infrastruktury technicznej 104 4.2.5. Komunikacja – I etap 104 4.2.6. Społeczne uwarunkowania rewitalizacji obszaru centralnego 111 4.2.7. Analizy ekonomiczne 115 4.2.8. Wizje programowo-przestrzenne 119 4.2.9. Konsultacje społeczne 119 4.3. Prorevita, Etap II 121 4.3.1. Szczegółowe koncepcje programowo-przestrzenne 122 4.3.2. Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne 134 4.3.3. Komunikacja – II etap. Projektowany model obsługi komunikacyjnej i uspokojenia ruchu w śródmieściu Łodzi 135 4.3.4. Kwestie własnościowe 137 4.3.5. Program wspierania i rozwoju przedsiębiorczości 139 4.3.6. Polityka mieszkaniowa obszaru – cele i instrumenty 143 4.3.7. Instrumenty finansowe procesu rewitalizacji 145 Rozdział 5. Doświadczenia rewitalizacji miejskiej w Krakowie 149 5.1. Pierwsze działania związane z rewitalizacją w Krakowie 149 5.2. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa 154 5.2.1. Określenie celów i efektów rewitalizacji 155 5.2.2. Struktura programu 156 5.2.3. Metodologia i instrumenty tworzenia programu 156 5.2.4. Zespoły wyznaczone do rewitalizacji 157 5.2.5. Projekty flagowe 158 Rozdział 6. Zagraniczne przykłady programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów śródmiejskich i historycznych centrów miast 165 6.1. Poczdam – przywracanie tożsamości miasta 166 6.2. Stralsund – ożywianie Starego Miasta 177 6.3. Gandawa – powrót do historycznej kolebki miasta. Odtworzenie historycznego biegu kanału Nederschelde 183 6.4. Koszyce, Preszów i Miszkolc – przestrzenie publiczne kanwą rewitalizacji obszarów śródmiejskich 185 Rozdział 7. Programy rewitalizacji społecznej 207 7.1. Problemy społeczne jako zagadnienie rewitalizacji 208 7.2. Społeczna Strategia Rewitalizacji Łodzi 210 Rozdział 8. Perspektywy procesu rewitalizacji w Polsce 215 Bibliografia 219

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj