ebook Pulmonologia dziecięca - Marek Kulus,Katarzyna Krenke

Pulmonologia dziecięca

Unikalna na polskim rynku publikacja, która obejmuje kluczowe zagadnienia z pulmonologii dziecięcej. W książce omówiono objawy, zasady diagnozowania i różnicowania oraz leczenie najczęściej występujących chorób układu oddechowego. Przedstawiono również choroby rzadkie, z którymi lekarz może spotkać się w czasie praktyki zawodowej.1. BUDOWA I CZYNNOŚĆ UKŁADU ODDECHOWEGO 1 1.1. Rozwój płuc i krążenia – Marek Kulus 1 1.2. Budowa układu oddechowego – Marek Kulus 5 1.3. Fizjologia i patofizjologia oddychania – Marek Kulus 12 1.3.1. Wymiana gazowa i kontrola oddychania – Marek Kulus 12 1.3.2. Surfaktant i jego rola w układzie oddechowym – Marek Kulus 19 1.3.3. Odporność swoista i nieswoista – Wojciech Feleszko 22 2. DIAGNOSTYKA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO 31 2.1. Badanie pacjenta 31 2.1.1. Objawy – Joanna Lange 31 2.1.2. Badanie przedmiotowe układu oddechowego i klatki piersiowej – Agnieszka Mazur 40 2.2. Badania laboratoryjne 47 2.2.1. Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń układu oddechowego – Agnieszka Strzelak 47 2.2.2. Badania immunologiczne – Wojciech Feleszko 54 2.2.3. Testy uwalniania interferonu gamma –Teresa Bielecka 60 2.2.4. Mikroskopowe badania morfologiczne w chorobach układu oddechowego – Katarzyna Grzela 63 2.3. Badania in vivo 66 2.3.1. Punktowe testy skórne – Anna Zawadzka-Krajewska 66 2.3.2. Odczyn tuberkulinowy – Teresa Bielecka 67 2.4. Badania czynnościowe układu oddechowego – Joanna Peradzyńska 70 2.5. Diagnostyka obrazowa chorób układu oddechowego – Michał Brzewski, Justyna Komarnicka, Michał Popielarz 80 2.6. Bronchoskopia – Witold Bartosiewicz, Honorata Marczak, Marcin Sanocki 113 2.7. Badania płynu z opłucnej i biopsja płuca – Anna Komorowska-Piotrowska, Agnieszka Strzelak 120 2.8. Polisomnografia – Stanisław Bogusławski 123 2.9. Inne badania diagnostyczne – Wioletta Zagórska 126 3. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO OKRESU NOWORODKOWEGO 129 3.1. Wady układu oddechowego – Marek Kulus 129 3.2. Zespół zaburzeń oddychania – Krystyna Bober-Olesińska 155 3.3. Dysplazja oskrzelowo-płucna – Krystyna Bober-Olesińska 161 3.4. Bezdechy wcześniaków – Krystyna Bober-Olesińska 171 4. CHOROBY INFEKCYJNE UKŁADU ODDECHOWEGO 177 4.1. Grypa. Zespół krupu 177 4.1.1. Grypa – Wojciech Feleszko 177 4.1.2. Zespół krupu – Witold Bartosiewicz 181 4.2. Zapalenie oskrzeli – Joanna Lange 184 4.3. Zapalenie oskrzelików – Joanna Lange 187 4.4. Krztusiec – Wioletta Zagórska 192 4.5. Zmiany płucne w przebiegu niektórych chorób wirusowych – Wioletta Zagórska 196 4.6. Pozaszpitalne zapalenia płuc – Marek Kulus 201 4.7. Zapalenia płuc o szczególnej etiopatogenezie – Marek Kulus 220 4.8. Wysięk w jamie opłucnej w przebiegu zakażeń – Katarzyna Krenke 235 4.9. Martwicze zapalenie płuc i ropień płuc – Katarzyna Krenke 239 4.10. Zakażenia grzybicze układu oddechowego – Joanna Lange 244 4.11. Gruźlica – Teresa Bielecka 249 4.12. Mykobakteriozy – Teresa Bielecka 274 4.13. Choroby pasożytnicze układu oddechowego – Katarzyna Grzela 279 4.14. Infekcje układu oddechowego u dzieci zakażonych HIV – Wojciech Feleszko 284 5. CHOROBY PRZEWLEKŁE 289 5.1. Astma – Anna Zawadzka-Krajewska 289 5.2. Mukowiscydoza – Henryk Mazurek 307 5.3. Zespół dyskinetycznych rzęsek – Katarzyna Grzela 328 5.4. Rozstrzenie oskrzeli – Katarzyna Krenke 333 5.5. Przewlekające się bakteryjne zapalenie oskrzeli – Katarzyna Krenke 335 5.6. Niedobór a-1-antytrypsyny – Marek Kulus 336 5.7. Choroby śródmiąższowe 340 5.7.1. Śródmiąższowe choroby płuc typowe dla dzieci poniżej 2. roku życia 340 5.7.1.1. Hiperplazja komórek neuroendokrynnych wieku niemowlęcego – Joanna Lange 340 5.7.1.2. Surfaktant. Zaburzenia wytwarzania i metabolizmu – Katarzyna Krenke 342 5.7.1.3. Płucna śródmiąższowa glikogenoza – Joanna Lange 346 5.7.1.4. Dysplazja pęcherzykowo-włośniczkowa przebiegająca z przemieszczeniem żył płucnych – Joanna Lange 347 5.7.2. Śródmiąższowe choroby płuc występujące w każdej grupie wiekowej 349 5.7.2.1. Zapalenie płuc z nadwrażliwości – Joanna Lange 349 5.7.2.2. Sarkoidoza – Katarzyna Krenke 351 5.7.2.3. Histiocytoza z komórek Langerhansa – Katarzyna Krenke 354 5.7.2.4. Eozynofilie płucne – Joanna Lange 356 5.7.2.5. Zajęcie układu oddechowego w przebiegu chorób tkanki łącznej – Joanna Peradzyńska 360 5.7.2.6. Zajęcie układu oddechowego w przebiegu chorób układu pokarmowego – Joanna Lange 364 5.7.2.7. Zmiany polekowe w układzie oddechowym – Joanna Lange 365 5.7.2.8. Samoistne śródmiąższowe zapalenia płuc – Katarzyna Krenke 372 5.8. Zapalenia naczyń. Krwawienie pęcherzykowe – Teresa Bielecka 374 5.9. Choroby płuc w zaburzeniach odporności – Wojciech Feleszko 388 6. INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO 397 6.1. Niewydolność oddychania – Marek Kulus 397 6.2. Obrzęk płuc – Julita Chądzyńska 406 6.3. Zatorowość płucna – Julita Chądzyńska 409 6.4. Niedodma – Joanna Lange 414 6.5. Płyn w jamie opłucnej o etiologii nieinfekcyjnej – Katarzyna Krenke 416 6.6. Odma opłucnej – Katarzyna Krenke 419 6.7. Odma śródpiersia – Katarzyna Krenke 422 6.8. Nowotwory klatki piersiowej – Katarzyna Krenke 424 6.9. Ciało obce w drogach oddechowych. Zespoły aspiracyjne 427 6.9.1. Ciało obce w drogach oddechowych – Witold Bartosiewicz, Honorata Marczak, Marcin Sanocki 427 6.9.2. Zespoły aspiracyjne – Marek Kulus 430 6.10. Obturacyjny bezdech senny – Stanisław Bogusławski 433 6.11. Choroby nerwowo-mięśniowe – Agnieszka Mazur 436 6.12. Choroby klatki piersiowej – Agnieszka Mazur 440 6.13. Zarostowe zapalenie oskrzelików – Joanna Lange 443 7. AEROZOLOTERAPIA – Anna Komorowska-Piotrowska 447 8. TORAKOCENTEZA I DRENAŻ JAMY OPŁUCNEJ – Agnieszka Strzelak, Anna Komorowska-Piotrowska 459 8.1. Fizjologia jamy opłucnej 459 8.2. Torakocenteza 460 8.3. Drenaż jamy opłucnej 464 9. TORAKOSKOPIA – Agnieszka Strzelak, Anna Komorowska-Piotrowska 471 9.1. Wstęp 471 9.2. Wskazania 471 9.3. Przeciwwskazania 473 9.4. Przygotowanie 473 9.5. Technika wykonania 473 9.5. Powikłania 474 10. PRZESZCZEPIENIE PŁUC – Katarzyna Krenke 475 10.1. Wstęp 475 10.2. Wskazania do przeszczepienia płuc u dzieci 475 10.3. Przeciwwskazania do przeszczepienia płuc u dzieci 477 10.4. Powikłania 477 10.5. Rokowanie 477 11. FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA – Sandra Osipiuk 479 11.1. Definicja i cele rehabilitacji pulmonologicznej 479 11.2. Fizjoterapia pulmonologiczna 479 SKOROWIDZ 485

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj