ebook Przez szklany próg - Anita Brzozowska

Przez szklany próg

Integracja i mobilność społeczno-ekonomiczna migrantów z Ukrainy zawierających małżeństwa z obywatelami Polski

Autorka podejmuje temat istotny w obliczu masowych migracji, mieszania się różnych grup kulturowych i etnicznych oraz transformacji Polski z kraju emigracji w kraj imigracji. Opisuje, w jakich okolicznościach powstają związki mieszane, jakie strategie adaptacyjne przyjmują migrantki i migranci z Ukrainy w aglomeracji warszawskiej, oraz przedstawia zależności między podejmowaną przez nich mobilnością przestrzenną a mobilnością społeczną i ekonomiczną. Prezentuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem małżeństw mieszanych w Polsce w szerokim kontekście, włączając się w dyskusje o tolerancji, zmniejszaniu dystansów społeczno-kulturowych, etnicznych i rasowych oraz wyłanianiu się nowych zróżnicowań i tożsamości. Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tematyką migracji międzynarodowych oraz socjologią rodziny. Zainteresuje także specjalistów zajmujących się mobilnością przestrzenną ludności i socjologicznymi aspektami rynku pracy oraz praktyków odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację polityki migracyjnej. ********* Across the Glass Threshold. Integration and Socio-Economic Mobility of Ukrainian Migrants Intermarrying with Polish Citizens The author describes the circumstances surrounding intermarriages, the adaptive strategies devised by Ukrainian migrants in Warsaw metropolitan area and the interdependencies between their spatial and socio-economic mobility. She also presents the issues related to the functioning of mixed marriages in Poland in a broad context, joining in a discussion about tolerance, reducing socio-cultural, ethnic and racial distances as well as the emergence of new differences and identities. ********* Dr Anita Brzozowska (ORCID 0000-0001-7176-5578) – absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie, oraz adiunktka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, z którym jest związana od 2014 roku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na migracjach zarobkowych, mobilności społeczno-ekonomicznej migrantów z Ukrainy, nierównościach, relacjach etnicznych oraz metodologii nauk społecznych. Badania nad małżeństwami mieszanymi prowadziła w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. W Ośrodku Badań nad Migracjami UW uczestniczyła w licznych projektach interdyscyplinarnych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych, wykorzystujących soczewki migracyjne do badania przemian współczesnych społeczeństw.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj