ebook Przegląd Socjologiczny t. 61 z. 3/2012 - praca zbiorowa

Przegląd Socjologiczny t. 61 z. 3/2012

Inspiracją dla przedstawionych w tym tomie tekstów stała się sesja naukowa pt. Profesor Antonina Kłoskowska i socjologia kultury zorganizowana w grudniu 2011 przez Katedrę Socjologii Kultury UŁ oraz Łódzki Odział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego z racji 10 rocznicy śmierci profesor Antoniny Kłoskowskiej, wybitnej uczonej, która dużą część swojego życia naukowego związała z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. W tomie znalazły się zatem teksty łódzkich uczniów i współpracowników Antoniny Kłoskowskiej (wyjątek stanowi tekst Elżbiety Tarkowskiej) zaś struktura tomu odzwierciedla przebieg samej sesji, której początek poświęcony był refleksji na temat biografii i pracy naukowej profesor Kłoskowskiej, drugą jej część stanowił panel Socjologia kultury a miejsce kultury we współczesnych naukach społecznych.Spis treści Od redakcji ............................ 9 ARTYKUŁY Wspólne streszczenie polskie dla 4 pierwszych artykułów ....................... 11 Anna M a t u c h n i a k - K r a s u s k a – Pamiątki i wspomnienia o Profesor Antoninie Kłoskowskiej................................ 13 Jolanta K u l p i ń s k a – Antonina Kłoskowska i łódzka socjologia. Znaczące wydarzenia ..... 29 Elżbieta T a r k o w s k a – Wspomnienie o Antoninie Kłoskowskiej: „Kultura i Społeczeństwo”.................. 37 Zbigniew B o k s z a ń s k i – Antoniny Kłoskowskiej teoria i socjologia kultury ...... 47 * * * Kazimierz K o w a l e w i c z – Określanie pola subdyscypliny – socjologia kultury Antoniny Kłoskowskiej ............................................. 57 Marek C z y ż e w s k i – Socjologia wobec kultury – uwagi na marginesie koncepcji Antoniny Kłoskowskiej ................................................ 67 Andrzej Paweł W e j l a n d – Poza kulturę, poza antropologię? ............................................... 91 Bogusław S u ł k o w s k i – Tradycyjne i nowe ramy stowarzyszania się – interwencja sieci cyfrowej ................ 103 List of contents Articles Summary of the following articles ............................................................................................ 55 Anna M a t u c h n i a k - K r a s u s k a – Memorabilia and Memories about Professor Antonina Kłoskowska Jolanta K u l p i ń s k a – Antonina Kłoskowska and the Łódź School of Sociology. Significant events Elżbieta T a r k o w s k a – Reminiscences of Antonina Kłoskowska: „Culture and Society” Zbigniew B o k s z a ń s k i – Antonina Kłoskowska’s Theory and Sociology of Culture * * * Kazimierz K o w a l e w i c z – Defining Sub-disciplinary Fields – “Sociology and Culture,” by Antonina Kłoskowska ............ 65 Marek C z y ż e w s k i – Sociology Facing Culture: Some Remarks Inspired by Antonina Kłoskowska’s Approach ................................................................................ 89 Andrzej Paweł W e j l a n d – Beyond culture, beyond anthropology? ...................................... 101 Bogusław S u ł k o w s k i – Traditional and new frameworks for establishing connections and cultural associations – the impact of the internet.....................................132

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj