ebook Przegląd Policyjny 4 (132) 2018 - praca zbiorowa

Przegląd Policyjny 4 (132) 2018

„Przegląd Policyjny” jest najstarszym w Polsce czasopismem naukowym, wydawanym przez Policję (pierwszy numer ukazał się w 1936 r.). Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie reaktywowała w 1991 roku — po 52 latach przerwy — „Przegląd Policyjny” jako kwartalnik o charakterze naukowym, do wymiany doświadczeń i myśli nurtujących środowisko policyjne nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami (zachowując zbliżoną szatę graficzną). Na łamach kwartalnika zamieszczane są teksty dotyczące organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawa, kryminologii, wiktymologii, taktyki i techniki kryminalistycznej, psychologii, nauk politycznych, historii najnowszej oraz służb policyjnych, problemów etyczno-moralnych związanych ze służbą, międzynarodowej współpracy policyjnej, organizacji i zarządzania, informatyki. Teksty publikowane w kwartalniku cechuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski, (artykuły są recenzowane). Materiały obcojęzyczne są publikowane w oryginalnej wersji językowej. W „Przeglądzie Policyjnym” występuje kilka stałych działów. Są to: Artykuły (ze streszczeniami w języku angielskim), Omówienia, Orzecznictwo Sądowe, Materiały i Dokumenty, Komunikaty, Recenzje, Epitafia Policyjne, Kronika Policji. Pismo stale współpracuje ze znanymi i cenionymi przedstawicielami nauki, zarówno w kraju, jak i za granicą. Periodyk ukazuje się w nakładzie 600 egzemplarzy i trafia systematycznie do bibliotek resortowych oraz szesnastu uczelnianych w kraju.Dr hab. Bogdan Grenda: Zagrożenia asymetryczne militarnej infrastruktury krytycznej -szanse i wyzwania w zakresie ochrony Dr hab. Adam Hołub: Obiekty ataków terrorystycznych Dr hab. Halina Świeboda, dr Paweł Stobiecki: Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych w przestrzeni cyfrowej Dr hab. Agata Tyburska: Infrastruktura krytyczna i jej ochrona w polskich unormowaniach prawnych Dr Marcin Druszcz: Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do ochrony instalacji liniowych infrastruktury krytycznej Dr inż. Robert Janczewski: Współdziałanie Sił Zbrojnych RP i Policji dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej państwa w czasie działań hybrydowych prowadzonych na terenie RP Mikołaj Dobski, Gerard Frankowski, dr inż. Norbert Meyer, Michał Pilc, Mateusz Twardawa: Zastosowanie metod uczenia maszynowego i zaawansowanego przetwarzania zdarzeń dla ochrony przemysłowych sieci infrastruktury krytycznej Mariusz Kupniewski: Metody i kryteria oceny stopnia zagrożenia atakiem terrorystycznym Dr Marek Fałdowski: Zarys systemu szkolnictwa w Policji Państwowej (1919-1928) Dr hab. Justyna Karaźniewicz: Rola Policji w zwalczaniu przestępczości przeciwko dobrom kultury Dr Ireneusz Bembas: Umorzenie postępowania przygotowawczego wobec nieletniego w Polsce Dr Joanna Kabzińska, dr Michalina Szafrańska: Zasady ewaluacji skuteczności monitoringu wizyjnego Dr Paweł Łabuz, dr Karol Falandys: Możliwość prowadzenia działań dezinformujących przez grupy przestępcze Dr Lilla Młodzik: Profil osobowo-moralny funkcjonariuszy mundurowych Dr Marcin Nowak: Bezpieczeństwo osobiste policjantów w czasie przeprowadzanych interwencji a posiadane środki przymusu bezpośredniego Marcin Czosnek, Grzegorz Piaskowski: Tajemnica telekomunikacyjna. Analiza NAT jako narzędzie do identyfikacji sprawców Maciej Kobuszewski: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w kontekście utworzenia Biura Nadzoru Wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ORZECZNICTWO SĄDOWE dr Sławomir Joachimiak: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28 października 2016 r., sygn. V KK 258/16-dotycząca potraktowania placu budowy jako miejsca ruchu drogowego (,,Prokuratura i Prawo'' - wkładka 2016, nr 12, s. 5) KRONIKA POLICJI RECENZENCI SKOROWIDZ DZIAŁOWY INDEKS AUTORÓW

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj