ebook Prowadzenie ksiąg rachunkowych - komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości - część I - IZABELA MOTOWILCZUK

Prowadzenie ksiąg rachunkowych - komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości - część I

W części II omówiono przepisy art. 18–25 ustawy o rachunkowości dotyczące:

· zasad sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawień sald kont ksiąg pomocniczych,

· stosowania inwentarza,

· terminowości dokonywania zapisów w księgach rachunkowych,

· rodzajów dowodów księgowych i zasad obowiązujących przy ich sporządzaniu, sprawdzaniu i dekretowaniu,

· zasad korygowania błędów w dowodach księgowych,

· zasad wprowadzania zapisów do ksiąg rachunkowych i korygowania zapisów błędnych,

· wymogów, jakie powinny spełniać prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe w technice ręcznej i komputerowej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj