ebook Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków - Sylwia Męcfal

Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków

Monografia proponowana czytelnikom łączy w sobie elementy różnych dyscyplin naukowych: socjologii, politologii, medioznawstwa, ale przede wszystkim jej istotnym elementem jest zastosowana metoda badawcza – studium przypadku. Szczególny nacisk został położony na etykę badawczą oraz obszar badawczy, który można zaliczyć do tzw. trudnych do eksploracji. „Jest to opracowanie świeże, oparte na nadzwyczaj rzetelnej pracy terenowej, dostarczające transparentnych warsztatowo analiz uzyskanych danych w kilku najważniejszych wymiarach. Agregacja danych ze studiów przypadków pokazuje z jednej strony cechy powtarzalne zjawiska prasy lokalnej (niskie kompetencje dziennikarzy, ich uwikłanie w konflikty interesów, instrumentalne traktowanie lokalnych mediów przez znaczące osoby z otoczenia), ale z drugiej strony uwidacznia rozmaitość wariantów i odcieni, w jakich działania tych mediów przebiegają w rzeczywistości. (… ) Relacje między instytucjami zostały starannie i profesjonalnie wyprowadzone z mikropoziomu interakcji lokalnych. Skomponowany wielowarstwowo: poziom empiryczny (z kontekstami), prezentacja, analiza szczegółowa, agregacja danych, analiza w pojęciach systemowych, wywód zawarty w monografii Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków jest wzorcowym przykładem przenikania się pracy empirycznej i teoretycznej. Książka ta zasługuje na opublikowanie i intensywną akcję promocyjną, gdyż powinna się znaleźć w wielu bibliotekach”. (z recenzji wydawniczej, dr hab. Grażyny Woronieckiej, prof. UW) „W recenzowanej rozprawie podjęty został niezmiernie ważny, zarówno z metodologicznego, jak i poznawczego punku widzenia temat, a zarazem bardzo trudny do realizacji, ponieważ mieszczący się w obszarze zjawisk w znacznym stopniu niejawnych, dziejących się «za kulisami» życia społecznego, a tym samym «trudno dostępnych» badawczo”. (z recenzji rozprawy doktorskiej, prof. zw. dr hab. Danuty Walczak-Duraj)WSTĘP 7 Struktura książki 8 ROZDZIAŁ 1. PROBLEMATYKA PRACY, INSPIRACJE TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE 11 1.1. Trudne relacje lokalno-medialne – główne inspiracje teoretyczne 11 1.2. Główne inspiracje empiryczne 17 1.3. Szczegółowe cele i problematyka badania 26 ROZDZIAŁ 2. MEDIA LOKALNE – CHARAKTERYSTYKA WYBÓR INTERPRETACJI RELACJI LOKALNYCH 29 2.1. Media lokalne i ich rola 29 Krótka historia prasy lokalnej w Polsce po przełomie 29 Czym są media lokalne? Czym jest prasa lokalna? Propozycje definicji 31 Funkcje mediów lokalnych 37 2.2. Prasa lokalna w społeczności – różne ujęcia relacji, problemów, możliwe interpretacje 39 Media „prawdziwie” lokalne 39 Relacje mediów lokalnych z aktorami lokalnymi 41 2.3. Koncepcje „różnych” grup, systemów i społeczności – czyli jak interpretować niejasne relacje 50 2.4. Kapitał społeczny, zaufanie społeczne i więzi społeczne a relacje w społeczności 60 ROZDZIAŁ 3. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ 65 3.1. Czym jest studium przypadku (case study)? 65 Definicje, typy i cechy studium przypadku 67 Zarzuty stawiane i odpierane 70 3.2. Badania własne: metoda badawcza i techniki badawcze 73 Wybór metody badawczej 73 Wybór przypadków i ustalenie ich granic 75 Techniki i sposoby badawcze krok po kroku 78 Sposób analizy zebranych danych 86 Triangulacja a studium przypadku 86 ROZDZIAŁ 4. REFLEKSJE BADAWCZE PO WYJŚCIU Z TERENU – PROBLEMY BADAŃ TERENOWYCH 91 4.1. Trudności w terenie – na przykładzie badań własnych 92 Problemy etyczno-praktyczne 94 Efekty pracy w terenie 99 ROZDZIAŁ 5. REZULTATY BADAŃ EMPIRYCZNYCH – STUDIA PRZYPADKÓW 105 5.1. Studium przypadku Tygodnika A w jego kontekście społecznym 105 Charakterystyka Miasta A 105 Charakterystyka Tygodnika A 109 Funkcjonowanie Tygodnika A w jego otoczeniu społecznym 114 Źródła 149 5.2. Studium przypadku Tygodnika B w jego kontekście społecznym 152 Charakterystyka Miasta B 152 Charakterystyka Tygodnika B 155 Funkcjonowanie Tygodnika B w jego otoczeniu społecznym 161 Źródła 210 5.3. Studium przypadku Tygodnika C w jego kontekście społecznym 213 Charakterystyka Miasta C 213 Charakterystyka Tygodnika C 218 Funkcjonowanie Tygodnika C w jego otoczeniu społecznym 225 Źródła 284 5.4. Studium przypadku Tygodników D1 i D2 w ich kontekście społecznym 288 Charakterystyka Miasta D 288 Charakterystyka Tygodników D1 i D2 292 Funkcjonowanie Tygodników D1 i D2 w ich otoczeniu społecznym 303 Źródła 365 ROZDZIAŁ 6. PODSUMOWANIE – SYNTEZA PRZEKROJOWA STUDIÓW PRZYPADKU (CROSS-CASE SYNTHESIS) 369 BIBLIOGRAFIA 395 SPIS TABEL I WYKRESÓW 409 ANEKS 411 ZAŁĄCZNIK NR 1. Dyspozycje do wywiadów pogłębionych ustrukturyzowanych (IDI) z dziennikarzami lokalnymi 411 ZAŁĄCZNIK NR 2. Dyspozycje do wywiadów pogłębionych nieustrukturyzowanych (IDI) z liderami lokalnymi 414 ZAŁĄCZNIK NR 3. Kategorie analityczne – analiza zawartości tygodników 415 INDEKS NAZWISK 417

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj