ebook Zarządzanie w sektorze publicznym. Wybrane problemy - Dominik Hryszkiewicz,Janusz Bryk

Zarządzanie w sektorze publicznym. Wybrane problemy

Zainicjowane na przełomie lat 90. XX wieku w Polsce przemiany transformacyjne i modernizacyjne rozpoczęły proces istotnych zmian w administracji publicznej. Objęły one swym zasięgiem zarówno obszar prawny, jak i instytucjonalny. To z kolei było efektem zmiany filozofii funkcjonowania oraz sposobu myślenia o tzw. sektorze publicznym. Znalazło to odzwierciedlenie w działaniach na szczeblu politycznym i społecznym. Wizja funkcjonowania administracji publicznej nie była (i nie jest obecnie) jednakowa i zgodna światopoglądowo. Wynika to przede wszystkim z odmiennych poglądów dotyczących funkcjonowania państwa, które w naturalny sposób determinuje sposób postrzegania uprawnień, struktur oraz roli administracji publicznej w życiu społecznym i gospodarczym. Reforma samorządowa zapoczątkowana w 1990 roku miała doprowadzić do odtworzenia samorządności w Polsce oraz zdobycia zaufania społecznego. Nowe wyzwania ekonomiczne, społeczne i prawne doprowadziły do zmiany postrzegania usług publicznych jako tych, które powinny wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Współczesne wyzwania cywilizacyjne oraz zachodzące procesy globalizacyjne pokazały pewną słabość sektora publicznego zwłaszcza w obszarze strukturalnym i prawnym. Problemy współczesnych, szeroko rozumianych, instytucji publicznych w Unii Europejskiej pokazują słabe strony zorganizowania tych podmiotów, a co za tym idzie — ich skostniałość organizacyjną w konfrontacji ze współczesnymi wyzwaniami. Niektórzy autorzy piszą nawet o kryzysie usług publicznych w obliczu nowych procesów społeczno-gospodarczych oraz o konieczności głębokich reform w tym obszarze. Niniejsze opracowanie zawiera zbiór zagadnień szczególnie ważnych z punktu widzenia zarządzania instytucjami publicznymi. Intencją autorów było wskazanie obszarów szczególnie istotnych z punktu widzenia praktyki kierowniczej w tego typu organizacjach, często pomijanych w opracowaniach podejmujących problematykę zarządzania instytucjami publicznymi. Redaktorzy liczą na to, że publikacja przyczyni się do wzbogacenia oferty wydawniczej przede wszystkim dla praktyków na co dzień zajmujących się procesem zarządzania w organizacjach typu non profit. Kierowanie czy zarządzanie? Sterowanie, rządzenie, administrowanie, przywództwo czy dowodzenie? Czym jest kierowanie i zarządzanie w organizacji publicznej, z czego się składa i jak odróżniać jego podstawowe pojęcia — niech próbą wyjaśnienia różnic będzie właśnie ta książka. W literaturze przedmiotu, czyli w teorii naukowego zarzadzania, można spotkać w tej kwestii różne podejścia. Zamiarem autorów było, by niniejsza publikacja stanowiła swoistą kontynuację i rozszerzenie opracowania pt. Podstawy organizacji i kierowania. Wybrane problemy pod redakcją naukową Andrzeja Misiuka i Kazimierza Rajchela, które ukazało się w roku 2002 nakładem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Problematyka poruszona w monografii koncentruje się wokół wybranych, najnowszych opracowań i zagadnień z obszaru zarządzania kadrami, przywództwa, struktur organizacyjnych, zarządzania wizerunkiem, pracy zespołowej i podejmowania decyzji. Książka przeznaczona jest zarówno dla studentów, jak i praktyków, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania. Z pewnością będzie również pomocna dla osób zainteresowanych zagadnieniami współczesnego przywództwa w organizacji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj