ebook Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe - Józef Misala,Sławomir I. Bukowski

Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe

Zagadnienia z zakresu wzrostu gospodarczego i finansów międzynarodowych zajmują od wielu lat ważne miejsce w pracach naukowo-badawczych podejmowanych w polskich uczelniach ekonomicznych i wyspecjalizowanych instytutach. Monografia pt. Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodo­we jest kolejnym, najnowszym tego przykładem.

W pierwszej części książki pt. Wybrane problemy teorii i polityki wzrostu gospodarczego, znajdują się opracowania, których autorzy przedstawiają pod­stawowe zagadnienia wzrostu gospodarczego w warunkach współczesnej światowej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i skut­ków zjawisk kryzysowych. Istotnymi elementami tej części są również artykuły poświęcone działalności inwencyjno-innowacyjnej krajów i różnego ro­dzaju przedsiębiorstw, ale także ważnym problemom wzrostu i rozwoju gospodarczego.

W drugiej części książki pt. Wybrane problemy współczesnych finansów międzynarodowych autorzy przedstawiają m.in.: podstawowe zagadnienia z zakresu rozwoju Unii Ekonomicznej i Monetarnej krajów Unii Europejskiej oraz rozwoju światowych walut rezerwowych, ewolucję reżimów kurso­wych w świecie i w Polsce, a także podstawowe dylematy kształtowania budżetu w ramach Unii Europejskiej. Część tę kończy ciekawy artykuł przed­stawiający teoretyczne i praktyczne aspekty wpływu opodatkowania kapitału na rozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Trzecia część książki to Wybrane problemy przezwyciężania skutków współczesnego kryzysu gospodarczego i finansowego. W tej części Autorzy przede wszystkim uwzględniają najnowsze w tym zakresie doświadczenia krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj