ebook Wybrane zjawiska i procesy wpływające na rozwój polskiej gospodarki w pierwszej połowie XXI wieku - Waldemar Florczak,Iwona Świeczewska,Michał Przybyliński,Łucja Tomaszewicz,Joanna Trębska

Wybrane zjawiska i procesy wpływające na rozwój polskiej gospodarki w pierwszej połowie XXI wieku

W publikacji zaprezentowano wyniki badań podjętych w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Determinanty rozwoju polskiej gospodarki w XXI wieku. Analiza empiryczna i projekcje na podstawie systemu modeli makroekonomicznych”. Omówiono podstawowe zjawiska i procesy, które ujawniły się w polskiej gospodarce w XXI wieku oraz uzupełniono je projekcjami pokazującymi ich możliwy wpływ na przyszły rozwój gospodarczy Polski. W szczególności zostały przybliżone skutki prognozowanych zmian struktury demograficznej, postępu technologicznego i wzrostu kapitału wiedzy w gospodarce, pogłębiania procesu globalizacji przejawiającego się w zmianach intensywności i struktury polskiego handlu zagranicznego, a także zmian struktur powiązań międzysektorowych na rynkach finansowych. W poszczególnych wariantach symulacyjnych przedstawiono potencjalne zmiany na rynku pracy, zmiany dotyczące struktury i poziomu popytu finalnego, zmiany w procesie produkcji i cyrkulacji dochodów w gospodarce oraz zmiany popytu na instrumenty finansowe i ich podaży na rynkach finansowych. Polska gospodarka wykazuje cechy typowe dla rozwiniętych gospodarek europejskich, dlatego przeprowadzona analiza zjawisk i procesów w niej zachodzących ma charakter uniwersalny.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj