ebook Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego - Ewa Kraska

Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego

Praca stanowi syntezę wiedzy na temat teorii klastrów, ich miejsca w gospodarce regionu oraz polityce regionalnej. We współczesnej gospodarce zjawisko klasteringu występuje prawie we wszystkich regionach z różnym nasileniem. Zaprezentowana praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podjęta została w niej próba identyfikacji związków powstania i rozwoju klastrów z uwarunkowaniami regionalnymi. Wiedza ta jest szczególnie ważna z punktu widzenia regionów o niskim poziomie rozwoju gospodarczego do jakich należy województwo świętokrzyskie. W pracy zbadano: wpływ polityki regionalnej oraz lokalnej na procesy powstawania i rozwoju klastrów, funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu, jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim oraz stopień satysfakcji przedsiębiorstw z działalności w klastrze. Dokonano identyfikacji kluczowych czynników i barier rozwoju klastrów. Określono poziom rozwoju klastrów na podstawie podejmowanej współpracy przez przedsiębiorstwa w nich działające. Podjęty w pracy problem ma istotne znaczenie dla traktowania klastrów jako narzędzia rozwoju gospodarczego w regionach słabo rozwiniętych. Książka jest adresowana zarówno do teoretyków jak i praktyków gospodarki, studentów i doktorantów kierunków ekonomicznych oraz pracowników administracji rządowej oraz samorządowej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj