ebook Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej - Piotr Misztal,Witold Rakowski

Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej

Niniejsza monografia stanowi prezentację wyników badań, prowadzonych przez ekonomistów z krajowych ośrodków naukowo-badawczych, dotyczą­cych głównych czynników determinujących rozwój gospodarczy Unii Europejskiej. Autorzy poszczególnych opracowań starają się w tym miejscu wska­zać i oszacować znaczenie różnych czynników strukturalnych, koniunkturalnych, technologicznych oraz instytucjonalnych determinujących długookre­sową konkurencyjność, innowacyjność i w konsekwencji rozwój gospodarki Unii Europejskiej. W końcowej części książki, autorzy podejmują również próbę analizy różnorodnych zagrożeń i barier ograniczających możliwość rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, związanych chociażby z ostatnim kryzysem gospodarczym, czy też obecnym kryzysem zadłużeniowym w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Prezentowana monografia dotyczy zatem niezwykle istotnych i zarazem aktualnych zagadnień. Analizowane kwestie są ważne nie tylko z punktu wi­dzenia pojedynczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, czy też Unii Europejskiej jako całości, lecz także z punktu widzenia całej gospodarki świato­wej, ze względu na dominującą pozycję Unii Europejskiej we współczesnym międzynarodowym podziale pracy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj