ebook Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy - Aneta Kosztowniak,Tomasz Banasik,Marzena Sobol

Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy

Celem opracowania jest analiza i ocena wpływu głównych instytucji pośrednictwa finansowego oraz oferowanych przez nie usług finansowych na sfe­rę realną gospodarki, a także rozwój gospodarczy.

Opracowanie składa się z dziewięciu rozdziałów, w których omówiono infrastrukturę instytucjonalno-prawną systemu pośrednictwa finansowego w Polsce z uwzględnieniem funkcji systemu finansowego oraz jego związków ze wzrostem i rozwojem gospodarczym. Instytucje pośrednictwa finan­sowego przedstawiono z perspektywy poszczególnych segmentów rynku finansowego.

Przekazywana do rąk Czytelnika książka stanowi uzupełnienie krajowej literatury fachowej dotyczącej rynków finansowych, pośrednictwa finansowe­go i rozwoju gospodarczego. Różni się ona od większości wydanych dotychczas publikacji z tego zakresu zintegrowanym podejściem do analizy proce­sów gospodarczych, z położeniem mocnego akcentu na współzależności zachodzące pomiędzy rozwojem instytucji finansowych a funkcjonowaniem realnej sfery gospodarki.

Książka adresowana jest zarówno do studentów kierunku ekonomia, jak również kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie, a także do prakty­ków gospodarczych, interesujących się tymi kluczowymi dla gospodarki zagadnieniami.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj