ebook Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie - Marian Noga,Magdalena Kinga Stawicka

Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie

Narodowa polityka monetarna realizowana jest przez bank centralny danego kraju, który pełni podstawową misję w tym zakresie, polegającą na zarządzaniu oczekiwaniami inflacyjnymi kraju. W momencie, gdy dany kraj przystąpi do obszaru wspólnej waluty, wtedy narodowa polityka monetar­na zastąpiona zostaje ponadnarodową polityką monetarną. Wejście do obszaru wspólnej waluty, np. euro, poprzedzone jest wypełnieniem kryteriów konwergencji nominalnej. Konwergencja realna musi uwzględniać jeszcze synchronizację cykli koniunkturalnych w krajach wstępujących do obszaru wspólnej waluty.

Gdy w obszarze wspólnej waluty realizowana jest ponadnarodowa polityka monetarna, może okazać się koniecznym stosowanie odpowied­niej narodowej polityki fiskalnej, która pozwala amortyzować występujące w gospodarce wstrząsy popytowe
i podażowe. Tak rodzi się optymalna policy mix ponadnarodowej polityki monetarnej
i narodowej polityki fiskalnej.

Niniejsza książka jest prezentacją badań przedstawicieli z ośrodków naukowych
z całej Polski. Autorzy w swoich opracowaniach podjęli się analizy teoretycznej i empirycznej, poruszając istotne kwestie związane ponadnarodową i narodową polityką monetarną na świecie. Omówiona została m.in. następująca tematyka:
– kształtowanie się kursów walut państw Europy Środkowej względem euro i dolara
– polityka monetarna a cykl koniunkturalny
– bankowość centralna w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech
– polityka pieniężna Cypru
– kryzys finansowy USA - 2007/2008

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj