ebook Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 4 -

Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 4

Oddajemy do rąk Państwa już 4-tą publikację książkową (2005, 2008, 2010), której autorami są reprezentanci środowisk naukowych uczelni akademickich z terenu Polski tj. ośrodka warszawskiego, krakowskiego, gdańskiego, wrocławskiego, poznańskiego, katowickiego i łódzkiego. Należy się cieszyć, że cyklicznie organizowane debaty (także z udziałem reprezentantów uczelni zagranicznych) rozszerzają krąg zainteresowań i penetracji naukowych o niebadane do tej pory sfery, tj. oświatę, zdrowie, naukę i ostatnio sport. Smucić się trzeba jednakże, że nasze badania dowodzą, że trudno byłoby znaleźć sferę działalności gospodarczej, społecznej czy publicznej, w której nie byłoby przykładów dysfunkcjonalnych. Wręcz jest ich coraz więcej a skutkiem takiego stanu rzeczy staje się coraz wyraźniej uwidoczniony zanik zaufania społecznego do rządzących i kierujących organizacjami gospodarczymi i publicznymi. Jak zawsze w naszych publikacjach, autorzy skupiają swoją uwagę na dwóch obszarach sprawowania władzy. Pierwszy odnosi się do patologii sprawowania władzy na poziomie państwa i samorządu. W drugim obszarze, zwracamy uwagę na poważne uchybienia w funkcjonowaniu różnorodnych organizacji, w których zastrzeżenia kierujemy do kadry kierowniczej i eksperckiej, odpowiadającej m.in. za prowadzenie polityki personalnej. Jak zawsze zajmujemy się także konsekwencjami omawianych dysfunkcji, przejawiającymi się pogorszeniem kondycji psychicznej i fizycznej pracowników. Na szczególną uwagę zasługują treści, które generalnie odnoszą się do pogarszania się kondycji moralnej rządzących, co w konsekwencji odbija się na kondycji moralnej społeczeństwa. Wartą podkreślenia jest tutaj diagnoza prof. W. Kieżuna, w której mówi on o braku realizacji w życiu publicznym podstawowych zasad ustrojowych zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (m.in. pomocniczości państwa, sprawności i rzetelności działań, decentralizacji władzy, sprawiedliwości społecznej). Autor wskazując patologiczne sfery zarządzania państwem, proponuje drogi rozwiązania kładąc główny nacisk na konieczność odpolitycznienia władzy. Z tymi wywodami korespondują rozważania redaktorki publikacji dowodzące zaniku postaw moralnych u rządzących.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj