ebook Polityka przestrzenna obszarów wiejskich – w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju - Marcin Feltynowski

Polityka przestrzenna obszarów wiejskich – w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju

Przestrzeń jako dobro ograniczone powinna być kształtowana w odpowiedni sposób przez władze lokalne. Kluczowe znaczenie w zarządzaniu przestrzenią ma prowadzona polityka przestrzenna, która dzięki swoim instrumentom możliwe jest osiąganie celów założonych przez władze samorządowe.

Odpowiednie wykorzystanie dostępnych narzędzi planowania przestrzennego na poziomie lokalnym może przyczyniać się do kreowania lepszych warunków konkurencyjności gminy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku gmin wiejskich, które mają stawać się miejscem wysokiej jakości życia i efektywnej działalności gospodarczej. Powiązane jest to również z promowaniem rozwoju wielofunkcyjnego tych obszarów, a co za tym idzie implementacji na terenach wiejskich innych funkcji niż rolnicze.

Próbując usystematyzować wiedzę na temat polityki przestrzennej i jej instrumentów na poziomie lokalnym w publikacji położono nacisk na:

– rolę polityki przestrzennej w zagospodarowaniu terenów;

– możliwości skutecznego wykorzystania instrumentów polityki przestrzennej w celu wprowadzania pozytywnych zmian w społeczno-gospodarczych;

– rolę planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego w kształtowaniu przestrzeni;

– możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym na poziomie gminy;

– kierunki i instrumenty pozwalające gminom wiejskim na wspieranie ich rozwoju.

 

Marcin Feltynowski w swojej książce podejmuje aktualne problemy związane z polityką przestrzenną a poszczególne zagadnienia są przedstawione w sposób przejrzysty i kompleksowy. Warto z niej skorzystać. Do lektury publikacji zapraszamy więc praktyków zajmujących się planowaniem przestrzennym (w szczególności na obszarach wiejskich), studentów kierunków ekonomicznych, gospodarki przestrzennej oraz kierunków pokrewnych. Publikacja stanowi również źródło wiedzy na temat możliwości wpływania polityki przestrzennej na rozwój społeczno-gospodarczy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj