ebook Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe - Ewa Ciszewska,Mikołaj Góralik

Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe

W tomie ukazano kontakty filmowe między kinematografiami polską, czeską i słowacką. Autorzy - filmoznawcy, a zarazem bohemiści z kraju i zagranicy - podjęli zagadnienia współpracy instytucjonalnej, historii pojedynczych wspólnych projektów, a także kwestie adaptacji, edukacji filmowej czy wizerunku służb specjalnych w filmach. Książka ma charakter naukowy, ale satysfakcję z jej lektury odniesie także odbiorca niezajmujący się profesjonalnie relacjami polsko-słowacko-czeskimi [...]. Mamy do czynienia z pierwszą monografią poświęconą temu zagadnieniu. W dotychczasowych publikacjach podejmujących tematykę relacji polsko-czesko-słowackich problemom relacji filmowych poświęcone były zaledwie nieliczne teksty. Prezentowana książka zawiera omówienie tych relacji zarówno na poziomie oficjalnej współpracy międzynarodowej, jak i pojedynczych filmów, odnosi się też do lat przedwojennych, okresu socjalistycznego oraz czasów po roku 1989. Stanowi dzięki temu opracowanie dość wyczerpujące. [...] Pisząc o filmach, autorzy tworzą przy okazji obraz współpracy politycznej, artystycznej, zwracają uwagę na kwestie kulturowe, przez co publikacja ma charakter nie tylko filmoznawczy, lecz także politologiczny i kulturoznawczy. Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Zwierzchowskiego (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)Słowo wstępne 7 Iwona Łyko, Meandry polsko-czeskiej współpracy filmowej w dwudziestoleciu międzywojennym 11 Joanna Szczutkowska, Kontakty filmowe pomiędzy Polską Rzeczypospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w latach 70. XX wieku 27 Jakub Jiřiště, Rozwój współpracy koprodukcyjnej między telewizją czechosłowacką i polską w cieniu socjalistycznego internacjonalizmu w latach 1953–1989 53 Ewa Ciszewska, Drogi równoległe. Edukacja filmowa w Polsce, w Czechach i na Słowacji 71 Mariusz Guzek, Ślady wilczych zębów – na pograniczu Czech, Niemiec i Polski 91 Joanna Wojnicka, Bóg i diabeł w Nowej Hucie. Bracia Karamazow Petra Zelenki 109 Tomáš Hučko, Bokser i śmierć – udana słowacko-polska koprodukcja filmowa, do której nie doszło 125 Jarosław Grzechowiak, Jedyna wspólna akcja. Krótkie życie Zbigniewa Kuźmińskiego 143 Jadwiga Hučková, Prasa czechosłowacka wobec filmowych sukcesów Andrzeja Wajdy na przełomie lat 70. i 80. XX wieku 161 Mateusz Żebrowski, Tatry mityczne i niepodzielne w dokumentach Pavla Barabáša 175 Jacek Nowakowski, Oficerowie wciąż czerwoni? Filmowy wizerunek postkomunistycznych służb specjalnych na przykładzie Psów oraz Czerwonego Kapitana 191 Katarzyna Figat, Czeskie smaczki Janusza Majewskiego. Wywiad z reżyserem 205 Biogramy autorów 233 Aneks 237 Czechosłowackie filmy w polskiej dystrybucji w latach 1945–1989 239 Polskie filmy w czechosłowackiej dystrybucji w latach 1945–1989 251 Indeks filmów i seriali 261 Indeks nazwisk 265 Shrnutí 275 Summary 277

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj