ebook Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności - Anna Nowak,Armand Kasztelan,Barbara Bujanowicz-Haraś

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności

Na przestrzeni wieków rolnictwo odgrywało dominującą rolę w rozwoju gospodarki oraz w rozwoju obszarów wiejskich. W ostatnich kilkunastu latach w efekcie oddziaływania różnorodnych czynników, zwłaszcza na skutek proce-sów transformacji systemowej, integracji ze Wspólnotą Europejską oraz proce-sów globalizacji, rola rolnictwa zmienia się. Chociaż sektor ten pozostaje nadal ważną działalnością gospodarczą i ważnym czynnikiem tworzenia dobrobytu i zatrudnienia, to jego rola w gospodarce ulega zmianie. Współcześnie, obok konieczności zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, podkreśla się szereg innych funkcji rolnictwa, w tym: środowiskowe, krajobrazowe, ochrony przeciwpowodziowej, społecznej. Funkcje ekonomiczne i pozaekonomiczne rolnictwa są ze sobą ściśle po-wiązane, a ich względne znaczenie zależy od skali, począwszy od lokalnej, po-przez regionalną, narodową, aż po globalną. Wielofunkcyjność rolnictwa wynika z zakorzenienia działalności rolniczej w specyficznym środowisku przyrodni-czym i społeczno-kulturowym. Popularność problematyki wielofunkcyjności rolnictwa jest konsekwencją upowszechniającej się w społeczeństwie świado-mości, że rolnictwo to nie tylko dostarczyciel najważniejszych dla egzystencji człowieka produktów żywnościowych, lecz także wytwórca dóbr i usług niewy-cenianych na rynku, ale mających dla człowieka i środowiska duże znaczenie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj