ebook POLICJA, nr 3/2011 - praca zbiorowa

POLICJA, nr 3/2011

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych.

Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne.

Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia.

Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk.

„Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji.Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 2).Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej.

Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.

MATERIAŁY 2 Andrzej Bałandynowicz, Koncepcja bezpieczeństwa ekologicznego w aglomeracji miejskiej 2 Zbigniew Ścibiorek, Zarządzanie: narzędzie, nauka czy sztuka? 11 OKIEM PRAWNIKA 16 Czesław Jerzyński, Kryminalistyczna problematyka okazania 16 Adam Kwieciński, Piotr Pałaszewski, Zadania policji w postępowaniu karnym wykonawczym 21 Anna Mocarska-Gierach, Przesłanki karnomaterialnej odpowiedzialności za przestępstwo przywłaszczenia 28 Ewa Nowicka, Edyta Kimera, Przemoc jako znamię czynności wykonawczej przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 37 MOIM ZDANIEM 43 Adam Grajewski, Oględziny zniszczonego stanowiska archeologicznego 43 Maciej Romanowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna policjantów a korzystanie przez nich ze zwolnień lekarskich niezgodnie z przeznaczeniem 46 POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO 49 Natalia Flisiak, Wolontariat a Euro 2012 49 Marzena Kordaczuk-Wąs, Analiza działań Policji podjętych w związku z przemocą w rodzinie w 2010 roku na podstawie danych zgromadzonych podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty” 55 Michał Safjański, Nowe środki odurzające grupy I-N — opis działania na podstawie doświadczeń użytkowników 59 POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE 69 Piotr Mikosza 69 KOMUNIKAT Z BADAŃ 73 Zenon Cisowski, Efektywność funkcjonowania służby konwojowej w Policji na przykładzie garnizonu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w latach 2007–2009 73 SPRAWOZDANIA 80 Sebastian Sosnowski, Sprawozdanie ze szkolenia studyjnego dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony obiektów jądrowych w Wielkiej Brytanii i Francji (8–13 maja 2011 r.) 80 BIBLIOTEKA WSPOL 83 Jadwiga Rykowska, Oględziny i postępowanie na miejscu zdarzenia — wybór publikacji ze zbiorów bibliotecznych 83 FOTOKRONIKA 85

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj