ebook Płeć w życiu publicznym. Różnorodność problemów -

Płeć w życiu publicznym. Różnorodność problemów

Głównym celem Autorów studiów zamieszczonych w książce było uwzględnienie specyfiki wybranych zagadnień, a przede wszystkim podkreślenie kwestii dotyczą­cych życia społecznego i politycznego człowieka w kontekście płci kulturowej. Róż­norodność tematyki podjętej w publikacji (historia i współczesność ruchu kobiecego, edukacja, prawo, kultura popularna i sztuka wysoka, polityka, wybory, system me­dialny, rynek pracy) oraz jej interdyscyplinarność i bogactwo perspektyw możliwe dzięki autorom zajmujących się różnymi dziedzinami nauk społecznych, pozwalają na wszechstronne ukazanie problematyki i włączenie się do dyskusji na temat roli płci w życiu publicznym. Książka jest zbiorem artykułów prezentujących problematykę szeroko rozumia­nych uwarunkowań funkcjonowania płci w życiu publicznym. Dyskusja na ten temat tocząca się w Polsce, począwszy od pierwszych lat pokomunistycznego prze­łomu, pokazuje przemiany dokonujące się w obyczajowości Polaków zarówno w sfe­rze instytucjonalnej, jak i społecznej. Kwestie przemian kulturowych, rynku pracy, podnoszenia kwalifikacji, bezrobocia, aktywności społeczno-politycznej oraz udzia­łu kobiet w gremiach ustawodawczych i decyzyjnych na szczeblu ogólnokrajowym (parlament) i lokalnym (samorząd) to wątki kluczowe pojawiające się w niniejszej dyskusji. Tropy te stanowią także główne zainteresowanie Autorów obecnych w ni­niejszej publikacji.Od Redaktorów I. Płeć w sferze społecznej Katarzyna Wiechowska, Płeć a sfera publiczna. Koncepcja relacji między płcią a sferą publiczną w myśli Judith Butler / 11 Maria Wincławska, Głos Harriet Martineau w kwestii kobiecej / 19 Aneta Niewęgłowska, Wiedza - oręż równouprawnienia. Szkolnictwo żeńskie w zaborze pruskim w latach 1815-1918 / 31 Magdalena Bergmann, Autoportret feminizmu we współczesnej Polsce / 43 Milena Buć, Wpływ zaprogramowania kulturowego na stopień maskulinizacji społeczeństwa polskiego / 55 Robert Dziemba, „Słaba płeć" w silnych mediach / 67 Natalia Sarata, Zrób to sama, czyli sposób na dyskryminację / 79 Dominika Kosiewicz- Wawrzonkowska, Czy kobieta może być ekspertem? / 89 Aleksandra Seklecka, Tożsamość płciowa wobec wyzwań XXI wieku, czyli mężczyźni w zawodach sfeminizowanych / 99 Łukasz Wojtkowski, Futbol — mężczyźni dla mężczyzn? /111 Marek Jeziński, „Jezus umarł za cudze grzechy, ale nie za moje..." Patti Smith w poszukiwaniu mitologii / 121 Edyta Lorek-Jezińska, Płeć a interpretacja - feministyczne re-wizje kanonu literatury / 133 II. Płeć w sferze politycznej Łukasz Wawrowski, „Zintegrowany model wyjaśniania" - w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych / 145 Zofia Kinowska, Posłanki IV kadencji - życie prywatne a zawodowe / 159 Barbara Brodzińska, Praca u podstaw, czyli aktywność polityczna kobiet na szczeblu lokalnym. Toruńskie radne kadencji 2002-2006 / 173 Wojciech Peszyński, Kobiety w wyborach do Sejmu RP 1991-2005 / 185 Anna Tarnowska, Narodziny „trzeciej płci". Kobieta w prawie publicznym II RP / 197 Anna Pacześniak, Kwoty i parytety w Europie - teoria i praktyka / 211 Karolina Sokołowska, „I ty możesz zostać prezydentką!" o formach aktywizacji politycznej kobiet w USA / 223 Magdalena Notuak-Paralusz, Ustawodawstwo dotyczące równości statusów. Czy potrzebne są dodatkowe regulacje prawne poprawiające status kobiet? / 231 Bibliografia / 245

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj