ebook Penologia ogólna. Perspektywa integralnokulturowa. Tom 1 - Jarosław Utrat-Milecki

Penologia ogólna. Perspektywa integralnokulturowa. Tom 1

Kara kryminalna jako ogólna kategoria instytucji prawnej i społecznej

Pierwszy tom 2-tomowej monografii przedstawia w usystematyzowany sposób postrzeganie kary kryminalnej jako instytucji prawnospołecznej o charakterze procesualnym. Intencją przedstawionego integralnokulturowego podejścia teoretycznego jest prowadzenie analiz w sposób interdyscyplinarny pozwalający integrować różne typy wiedzy z zakresu nauk społecznych, które mogą być wykorzystane na użytek szeroko rozumianych praktyk penalnych. Z perspektywą integralnokulturową wiąże się też nowa klasyfikacja teorii i krytyki kary. Autor, odwołując się do współczesnych badań i koncepcji ze szczególnym uwzględnieniem literatury naukowej anglosaskiego kręgu kulturowego oraz uwzględniając polską tradycję studiów penologicznych, analizuje wyniki badań własnych na temat kary kryminalnej prowadzonych w usystematyzowany sposób od 1997 roku, które stanowiły podstawę opracowania ram teoretycznych penologii integralnokulturowej. Kara kryminalna i inne reakcje prawnokarne rzadko są przedmiotem pogłębionej refleksji prowadzonej na różnych płaszczyznach. Monografia [...] porządkuje wiedzę na temat ewolucji kary kryminalnej, jej opisu, struktury, racjonalizacji i form organizacyjnych oraz współczesnych nurtów myśli penologicznej. (Z recenzji prof. dr hab. Barbary Stańdo-Kaweckiej) Praca jest bezsprzecznie cenna i wejdzie do kanonu kształcenia penologów, kryminologów i prawników. Wartościowe jest całościowe ujęcie, przekrojowość, erudycyjność, przybliżenie wątków rzadko podejmowanych, uporządkowanie terminologiczne, krytyka upraszczających ujęć w nauce polskiej. (Z recenzji dr. hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG) ********* General penology. A culturally integrated perspective. Volume 1. Criminal punishment as a general category of legal and social institution The first volume of the two-volume monograph presents in a systematic way the perception of criminal punishment as a legal and social institution of a procedural nature. The intention of the presented culturally integrated theoretical approach is to conduct analyses in an interdisciplinary manner that makes possible the integration of various types of social science knowledge, which can be used for the purposes of widely understood penal practices. A new classification of the theory and criticism of punishment is also connected with the culturally integrated perspective. The author, referring to contemporary research and concepts with particular emphasis on the scientific literature of the Anglo-Saxon cultural circle and taking into account the Polish tradition of penology studies, analyses the results of his own research on criminal punishment conducted in a systematic way since 1997, which formed the basis for the development of the theoretical framework of culturally integrated penology. ********* Dr hab., prof. UW Jarosław Utrat-Milecki (ORCID 0000-0002-2868-426X) – zatrudniony w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, kierownik Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych i Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych im. prof. G. Rejman, powołanych z jego inicjatywy w 2008 roku. Z Uniwersytetem Warszawskim związany od początku swojej kariery naukowej – doktoryzował się i habilitował na Wydziale Prawa i Administracji UW. Działalność naukową łączył przez wiele lat z pracą w wymiarze sprawiedliwości. Autor takich monografii, jak: "Więziennictwo w Polsce w latach 1944–1956" (1996), "Polityczność przestępstwa" (1997, 2007), "Podstawy penologii. Teoria kary" (2006), "Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa" (2010). --------- PhD hab., prof. UW Jarosław Utrat-Milecki (ORCID 0000-0002-2868-426X) – employed at the Institute of Social Prevention and Resocialisation of the University of Warsaw; the head of the Department of Legal and Social Culturally Integrated Research and of the Prof. G. Rejman European Centre for Penological Studies, founded on his initiative in 2008. Connected with the University of Warsaw from the beginning of his academic career – he obtained his doctorate and habilitation at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. For many years, he combined his scientific activity with work in the judiciary. He is the author of such monographs as: "Więziennictwo w Polsce w latach 1944–1956" ["Prisons in Poland in 1944–1956"] (1996), "Polityczność przestępstwa" ["Politicality of the Crime"] (1997, 2007), "Podstawy penologii. Teoria kary" ["Foundations of Penology. Theory of Punishment"] (2006), "Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa" ["Punishment. Penal theory and culture: a culturally integrated perspective"] (2010).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj