ebook Pedagogika autorytarna - Małgorzata Kosiorek

Pedagogika autorytarna

Książka jest próbą interpretacji teorii wychowania autorytarnego w Polsce na przestrzeni lat 1948-1989. Stanowi opracowanie łączące przegląd literatury z elementami autorskiej analizy wybranych teorii i koncepcji wychowania. Celem pracy było dokonanie metaforycznej analizy współczesnej pedagogiki autorytarnej. Zagadnienia przeanalizowano z teoretycznego, filozoficznego oraz historycznego punktu widzenia. Autorka starała się przedstawić, na czym polega odrębność pedagogiki autorytarnej jako odrębnego systemu wychowawczego, czym różni się od innych teorii i jakie czynniki decydują o jej strukturze i efektywności. Adresatami publikacji są zarówno teoretycy, jak i praktycy pedagogiki, którzy dzięki tej pozycji mają szansę zgłębić istotę zjawisk odnoszących się do autorytarnego systemu wychowania, które mimo pluralizmu ofert są stale obecne we współczesnej teorii i praktyce pedagogicznej. Jednym z celów pracy jest także uwrażliwienie na niebezpieczeństwa kryjące się w tym typie oddziaływań wychowawczych.Rozdział I Ideowo-filozoficzne, społeczno-kulturowe i psychologiczne założenia totalitaryzmu i autorytaryzmu Geneza i znaczenie pojęcia totalitaryzm Źródła ideologii totalitarnych Krytyka liberalizmu i demokracji z perspektywy zwolenników totalitaryzmu Liberalizm Demokracja Faszyzm jako ideologia wychowania Specyfika instytucji totalnych Ukryte wymiary instytucji edukacyjnych Geneza i znaczenie pojęcia autorytaryzm Pojęcie osobowości autorytarnej Totalitaryzm – autorytaryzm – autokratyzm Rozdział II Pedagogika autorytarna w Polsce w latach 1948–1989 Polska w latach 1948–1989. Państwo totalitarne czy autorytarne? Model autorytarnej ideologii wychowawczej w Polsce na przestrzeni lat 1948–1989 Istota wychowania i kształcenia autorytarnego w Polsce – etapy rozwoju autorytarnej refleksji pedagogicznej Lata 1948/1949–1955/1956 Charakterystyka systemu oświaty Działalność edukacyjna i wychowawcza szkoły Lata 1956/1957–1969/1970 Charakterystyka systemu oświaty Działalność edukacyjna i wychowawcza szkoły Lata 1970/1971–1989 Charakterystyka systemu oświaty Działalność edukacyjna i wychowawcza szkoły Szkoła polska (1948–1989) jako instytucja totalna

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj