ebook Organizowanie działania przedsiębiorczego - Nicolai J. Foss,Peter Klein

Organizowanie działania przedsiębiorczego

Organizowanie działania przedsiębiorczego. Nowe spojrzenie na firmę autorstwa Petera G. Kleina i Nicolai’a J. Fossa w unikalny sposób ujmuje zagadnienie przedsiębiorczości i jej roli w funkcjonowaniu firmy. Przedsiębiorczość, zbyt długo zaniedbywana przez ekonomistów i przedstawicieli nauk o zarządzaniu, przeżywa w ostatnich dwóch dziesięcioleciach wielki renesans nie tylko w środowiskach akademickich ekonomistów i badaczy problematyki zarządzania, ale też wśród ustawodawców, dydaktyków i praktyków. Podobnie na znaczeniu jako dziedzina ekonomii i nauk o zarządzaniu zyskała teoria firmy, wywodząca się z przełomowego artykułu Natura firmy autorstwa Ronalda Coase’a. Mimo to w świecie akademickim i w praktyce zarządzania wciąż niewiele łączy prace na temat przedsiębiorczości z literaturą o firmie. Książka Organizowanie działania przedsiębiorczego zasypuje tę wyrwę, przedstawiając i rozwijając przedsiębiorczościową teorię firmy — teorię, która skupia się na związkach między przedsiębiorczością a zarządzeniem. Korzystając z dorobku ekonomii austriackiej, praca ta opisuje przedsiębiorczość w kategoriach decyzji opartych na osądzie i podejmowanych w warunkach niepewności, a także pokazuje, że osąd stanowi siłę napędową gospodarki rynkowej i jest pojęciem kluczowym dla właściwego zrozumienia funkcjonowania i organizacji przedsiębiorstw. Prof. Tomasz Mickiewicz napisał w przedmowie do książki: Jeśli przyjmiemy, że rola przedsiębiorców w rozwoju zarówno na poziomie mikro, jak i w efektach zagregowanych na poziomie gospodarki jest kluczowa, to musimy wyjść poza klasyczną teorię mikroekonomii, w której nie ma zbyt wiele możliwości analizy tego, w jaki sposób proces zmiany jest spowodowany przez przedsiębiorców, wykorzystujących własne zasoby do innowacji i inwestowania oraz podejmujących się nieubezpieczonych zagrożeń, a także – jak podkreśla Foss i Klein – podejmujących osądy dotyczące działania w oparciu o swoją specyficzną i niedoskonałą wiedzę. Zgodnie z tym kluczowa wartość dodana tej książki leży w podkreśleniu, jak różne wysiłki zmierzające do poszerzenia perspektywy mikroekonomicznej poza teorię równowagi marginalistycznej były ze sobą powiązane, jak się różniły i, w końcu, jakie były ich konsekwencje dla ujmowania przedsiębiorczości. Foss i Klein argumentują w szczególności, że ekonomiczna analiza praw własności, bodźców, heterogeniczności kapitału oraz subiektywnej i rozproszonej wiedzy może prowadzić do sformułowania bogatej teorii przedsiębiorczości, która wychodzi poza perspektywę Walrasowskiej równowagi ogólnej. Dr Jakub Bożydar Wiśniewski napisał o książce: Książka Petera Kleina i Nicolaia Fossa buduje bezprecedensowo solidny pomost między dyscyplinami, jakimi są ekonomia i zarządzanie. W opinii autorów najskuteczniejszym w tym kontekście intelektualnym narzędziem jest austriacka szkoła ekonomii, a zwłaszcza wypracowana przez nią koncepcja przedsiębiorczości oraz firmy. Klein i Foss w kompleksowy i sugestywny sposób przedstawiają wizję firmy jako struktury organizacyjnej niezbędnej przedsiębiorcy do wdrażania jego unikatowego osądu w warunkach rynkowej niepewności, zrywając tym samym z wysoce nierealistycznymi i mechanicznymi opisami firmy obecnymi w literaturze neoklasycznej. W związku z powyższym „Organizowanie działania przedsiębiorczego” powinno okazać się wartościową lekturą nie tylko dla teoretyków ekonomii czy zarządzania, ale również dla praktyków biznesu, współbrzmiąc z ich rynkowym doświadczeniem i pozwalając im dokonać na jego temat głębszej analitycznej refleksji. O autorach Nicolai J. Foss jest profesorem im. Carlo de Benedettiego Zakładu Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Bocconiego oraz profesorem strategiii zarządzania w Norweskiej Szkole Ekonomii. Peter G. Klein jest profesorem im. W. W. Carutha Zakładu Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Baylora oraz profesorem strategii i zarządzania w Norweskiej Szkole Ekonomii.PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO WSTĘP ROZDZIAŁ 1. POTRZEBA STWORZENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCIOWEJ TEORII FIRMY Teoria firmy w ekonomii Przedsiębiorczość Dlaczego przedsiębiorczość i teoria firmy stanowią całość? Omówienie naszej narracji ROZDZIAŁ 2. CZYM JEST PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ? Przedsiębiorca, czyli wielki nieobecny w teorii ekonomii Koncepcje przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa Podsumowanie: osąd przedsiębiorczy jako naturalne uzupełnienie teorii firmy ROZDZIAŁ 3. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: OD ODKRYWANIA SPOSOBNOŚCI DO OSĄDU Austriacka szkoła ekonomii Kirzner i przedsiębiorcza czujność Kirzner i poświęcona przedsiębiorczości literatura z dyscypliny nauk o zarządzaniu Wnioski ROZDZIAŁ 4. CZYM JEST OSĄD? Knightowska niepewność Osąd: celowe działanie w warunkach niepewności Osąd, inwestycje komplementarne i przedmiot badań w naukach o przedsiębiorczości Wnioski ROZDZIAŁ 5. OD PLASTELINY DO HETEROGENICZNEGO KAPITAŁU Przedsiębiorczość i organizacja w świecie plastelinowego kapitału Austriacka teoria kapitału: omówienie Heterogeniczność kapitału widziana przez pryzmat atrybutów Osąd przedsiębiorczy na tle złożonej struktury kapitałowej ROZDZIAŁ 6. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EKONOMICZNA TEORIA FIRMY Przedsiębiorczość i teoria firmy: dlaczego tak niewiele je łączy? Ugruntowane teorie firmy Współczesna teoria firmy a przedsiębiorczość Przedsiębiorczość jako niewykorzystany potencjał dla teorii firmy Wnioski ROZDZIAŁ 7. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A NATURA I GRANICE FIRMY Powstanie przedsiębiorstwa Granice firmy Dynamika granic przedsiębiorstwa Kalkulacja ekonomiczna, osąd i granice organizacji Wnioski ROZDZIAŁ 8. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA: OSĄD PIERWOTNY I POCHODNY Osąd pierwotny i pochodny Przedsiębiorczość pochodna: twórcza i niszcząca Konsekwencje dla organizacji gospodarczej Rozproszona wiedza, zwierzchność i organizacja przedsiębiorstwa Wnioski ROZDZIAŁ 9. PODSUMOWANIE DYSKUSJI Wprowadzenie Znaczenie dla teorii przedsiębiorczości Znaczenie dla teorii firmy Znaczenie dla polityki publicznej Uwagi końcowe

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj