ebook Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce - Andrzej Wołoszyn

Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce

i ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne

Jedna z nielicznych publikacji przedstawiających całościowe ujęcie problemu nierówności dochodowych gospodarstw domowych na tle przemian makroekonomicznych w Polsce. Podstawę informacyjną stanowią m.in. niepublikowane dane jednostkowe nieidentyfikowalne, dotyczące pojedynczych gospodarstw domowych. W książce Autor odpowiada na następujące pytania badawcze: 1. Czy nierówności dochodowe ogółu gospodarstw domowych w Polsce zmniejszyły się w 2015 roku w porównaniu do lat 2005 i 2010? 2. Czy uległy zmianie nierówności międzygrupowe i wewnątrzgrupowe mierzone względem wyodrębnionych grup gospodarstw domowych w tym okresie? 3. Jakie czynniki kształtowały nierówności dochodowe gospodarstw domowych? Książka została poświęcona ważnemu zagadnieniu − problemowi nierówności dochodowych gospodarstw domowych w Polsce. O ile literatura przedmiotu dostarcza wiele rozwiązań dotyczących różnorakich metodycznych kwestii pomiaru nierówności oraz rozważań na temat spójności społeczno-ekonomicznej, o tyle występuje niedosyt w zakresie kompleksowych opracowań zagadnienia nierówności dochodowych w Polsce. Lukę tę w znacznym stopniu wypełnia niniejsza praca. To rzetelne studium przedstawiające analizy społeczno-ekonomicznych i demograficznych uwarunkowań nierówności dochodowych w latach 2005–2015. Praca stanowi próbę kompleksowego ujęcia problemu nierówności dochodowych gospodarstw domowych w analizie kontekstowej na tle przemian makroekonomicznych w Polsce. Za istotne osiągnięcia Autora uważam: • Zebranie i uporządkowanie rozproszonego w literaturze krajowej i zagranicznej dorobku publikacyjnego w zakresie nierówności dochodowych. • Charakterystykę różnorakich stanowisk i podejść teoretycznych w perspektywie historycznej oraz przedstawienie współczesnych koncepcji badawczych. • Przeprowadzenie rozległych badań empirycznych, które poszerzyły wiedzę dotyczącą (…): – międzygrupowych i wewnątrzgrupowych nierówności dochodowych w grupach gospodarstw domowych sklasyfikowanych ze względu na wybrane czynniki społeczno-ekonomiczne i demograficzne; – identyfikacji najważniejszych determinant nierówności; – ustalenia źródeł dochodów, które w największym stopniu wpływają na ogólny poziom nierówności. dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW (z recenzji) Silną stroną pracy są jej warsztat badawczy i zastosowane metody badawcze. Autor także wykazał się umiejętnością syntezy wiedzy, dokonując bardzo szerokiego przeglądu literatury dotyczącej nierówności dochodowych w Polsce i na świecie. dr hab. Mariola Kwasek, prof. IERiGZ-PIB (z recenzji)

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj