Neonatologia - Jerzy Szczapa

Neonatologia

0,0

Publikacja została przygotowana przez znanych i cenionych polskich neonatologów. Pierwsze wydanie ukazało się pt. „Podstawy neonatologii”. Obecne wydanie jest nowoczesnym opracowaniem dotyczącym medycyny noworodkowej. Omówiono w nim wszystkie istotne zagadnienia dotyczące okresu noworodkowego. Szczególną uwagę zwrócono na specyficzne problemy tego okresu życia oraz sposób ich rozwiązywania z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej. Zwięzła forma publikacji, liczne ilustracje oraz tabele stanowią cenną pomoc w przyswojeniu prezentowanych zagadnień. Publikacja będzie przydatna dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii, neonatologii, położnictwie. Może zainteresować również studentów kierunków medycznych, szczególnie pielęgniarstwa i położnictwa oraz pielęgniarki oddziałów noworodkowych i położne Przedmowa VII Rozdział 1 Definicje, terminologia, zasady organizacji opieki nad noworodkiemJanusz Gadzinowski, Marcin Kęsiak 1 1.1. Wcześniactwo 1 1.2. Mała urodzeniowa masa ciała 6 1.3. Noworodek hipotroficzny 8 1.4. Wskaźniki umieralności noworodków i niemowląt 10 1.5. Organizacja opieki nad noworodkiem w skali regionalnej 19 Rozdział 2 Ocena stanu noworodkaJerzy Szczapa, Irena Wojsyk-Banaszak 23 2.1. Ocena stanu ogólnego 23 2.2. Badanie kliniczne 24 2.3. Przeglądowe badanie neurologiczne 28 2.4. Ocena dojrzałości 32 Rozdział 3 TermoregulacjaTomasz Szczapa 37 3.1. Mechanizmy utraty ciepła 37 3.2. Mechanizmy zapobiegające utracie ciepła 39 3.3. Następstwa oziębienia 41 3.4. Neutralna ciepłota otoczenia 42 3.5. Zapobieganie utracie ciepła 42 3.6. Hipertermia 43 Rozdział 4 Ból u noworodka – niedoceniane zagrożenieRyszard Lauterbach 47 4.1. Skale oceny bólu 50 4.2. Farmakoterapia bólu 50 Rozdział 5 Zaburzenia okołoporodoweJanusz Świetliński, Ewa Musialik-Świetlińska 57 5.1. Niedotlenienie okołoporodowe 57 5.2. Urazy porodowe 63 5.3. Resuscytacja noworodka 71 Rozdział 6 Noworodek z małą urodzeniową masą ciałaM. Katarzyna Kornacka, Renata Bokiniec 79 6.1. Wcześniactwo 79 6.2. Noworodek z hipotrofią 90 Rozdział 7 Żywienie noworodkaMarek Szczepański 103 7.1. Odrębności fizjologiczne przewodu pokarmowego noworodka 103 7.2. Zasady żywienia 106 7.3. Ulewanie i wymioty 130 7.4. Kolka jelitowa i nietolerancja laktozy 133 7.5. Alergia pokarmowa 134 7.6. Biegunka noworodka 137 7.7. Tendencja do zaparć 137 Rozdział 8 Choroby układu oddechowegoJerzy Szczapa, Tomasz Szczapa 139 8.1. Fizjologia oddychania 139 8.2. Zmiany w układzie krążenia 140 8.3. Wymiana gazowa w płucach 140 8.4. Równowaga kwasowo-zasadowa 141 8.5. Cechy fizjologiczne układu oddechowego noworodka wpływające na funkcje oddechowe 141 8.6. Czynniki wpływające na wentylację płucną 143 8.7. Surfaktant 144 8.8. Wpływ zaburzeń oddychania na utlenowanie 144 8.9. Przyczyny zaburzeń oddychania 145 8.10. Objawy kliniczne zaburzeń oddychania 147 8.11. Rozpoznanie zaburzeń oddychania 148 8.12. Przebieg zaburzeń oddychania 149 8.13. Leczenie zaburzeń oddychania 150 8.14. Zapewnienie prawidłowego utlenowania organizmu 152 8.15. Najczęstsze przyczyny zaburzeń oddychania 165 Rozdział 9 Układ krążeniaWanda Kawalec 181 9.1. Fizjologia układu krążenia 181 9.2. Wady wrodzone serca 188 9.3. Niewydolność serca 205 9.4. Zaburzenia rytmu serca 208 Rozdział 10 Zaburzenia hematologiczneAnna Dobrzańska 215 10.1. Fizjologia układu krążenia 215 10.2. Niedokrwistość wcześniaków 218 10.3. Zespoły hemolityczne 220 10.4. Policytemia noworodków 222 10.5. Zaburzenia krzepnięcia krwi 223 Rozdział 11 ŻółtaczkaIrena Wojsyk-Banaszak, Jerzy Szczapa 237 11.1. Przemiany bilirubiny 237 11.2. Żółtaczka fizjologiczna 239 11.3. Żółtaczka patologiczna 240 11.4. Ocena kliniczna żółtaczki 240 11.5. Żółtaczki spowodowane bilirubiną niezwiązaną 242 11.6. Żółtaczki spowodowane bilirubiną związaną 254 Rozdział 12 Choroby ośrodkowego układu nerwowegoGrażyna Hnatyszyn 263 12.1. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego i przyczyny jego uszkodzeń w okresie prenatalnym, perinatalnym i noworodkowym 263 12.2. Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego 265 12.3. Wodogłowie 270 12.4. Krwawienia śródczaszkowe 272 12.5. Leukomalacja okołokomorowa (PVL) 277 12.6. Drgawki okresu noworodkowego 278 12.7. Hipotonia mięśniowa 283 12.8. Zaburzenia słuchu u noworodków 288 12.9. Retinopatia wcześniaków (ROP) 289 12.10. Wady wrodzone narządu wzroku 291 Rozdział 13 ABC zakażeń u noworodkówRyszard Lauterbach 295 13.1. Zakażenia bakteryjne 296 13.2. Toksoplazmoza wrodzona 308 13.3. Najczęstsze zakażenia wirusowe okresu noworodkowego 310 Rozdział 14 Zaburzenia metaboliczneMaria Beata Czeczyńska 327 14.1. Przemiany węglowodanowe okresu noworodkowego 327 14.2. Noworodek matki chorej na cukrzycę 339 14.3. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej 349 14.4. Zaburzenia gospodarki magnezowej 355 14.5. Gospodarka sodowo-potasowa 357 Rozdział 15 Zaburzenia endokrynologiczne i metaboliczneAnna Dobrzańska 365 15.1. Zaburzenia funkcji tarczycy u noworodka 365 15.2. Wrodzona niedoczynność kory nadnerczy u noworodka 369 15.3. Wrodzone zaburzenia metaboliczne 373 15.4. Zespoły zaburzeń różnicowania płci 381 Rozdział 16 Genetyka klinicznaJacek J. Pietrzyk 391 16.1. Przedmiot genetyki klinicznej 391 16.2. Cel genetyki klinicznej 393 16.3. Mutacje genomowe 395 16.4. Mutacje pojedynczego genu z autosomalnego locus manifestujące się u noworodka (wybrane przykłady) 410 16.5. Wrodzone błędy metabolizmu (WBM) 416 16.6. Dysmorfologia 422 16.7. Terapia chorób dziedzicznych 427 Rozdział 17 Wybrane problemy ortopedii noworodkaAndrzej Pucher 433 17.1. Wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu 433 17.2. Urazy 455 17.3. Zapalenie kości 457 Rozdział 18 Zaburzenia funkcji nerekMarta Szymankiewicz 461 18.1. Fizjologia 461 18.2. Patologia 467 Rozdział 19 Najczęstsze chirurgiczne stany naglące u noworodkaJerzy Szczapa 483 19.1. Wzdęcia brzucha 484 19.2. Martwicze zapalenie jelit (NEC) 485 19.3. Izolowana samoistna perforacja jelit 491 Rozdział 20 Wpływ leków stosowanych u matki na płód i noworodkaJerzy Szczapa 493 20.1. Stosowanie leków w czasie ciąży 493 20.2. Stosowanie leków w czasie karmienia piersią 495 Rozdział 21 Choroby skóryMagdalena Czarnecka-Operacz 497 21.1. Fizjologia skóry noworodka 497 21.2. Symptomatologia ogólna chorób skóry (semiotyka) 503 21.3. Badanie dermatologiczne chorego 506 21.4. Podstawowe zasady pielęgnacji skóry noworodka 507 21.5. Diagnostyka różnicowa zmian skórnych na podstawie ich morfologii 508 Rozdział 22 Kryteria wypisania noworodka ze szpitala oraz zasady opieki w warunkach domowychElżbieta Gajewska, Agnieszka Szafrańska 515 22.1. Profilaktyka zdrowotna 515 22.2. Wypis noworodka do domu 529 22.3. Opieka nad noworodkiem wypisanym do domu 533 22.4. Opieka nad noworodkiem wymagającym długotrwałej oceny rozwoju psychomotorycznego 546 22.5. Następstwa chorób przebytych w okresie noworodkowym 561 22.6. Znaczenie więzi emocjonalnych w kontekście wcześniactwa 564 22.7. Prawne podstawy ochrony zdrowia dziecka 568 Rozdział 23 Transport noworodkaEwa Helwich 571 23.1. Wskazania do transportu 572 23.2. Przygotowanie do transportu 575 23.3. Ogólne zalecenia dotyczące transportu 578 Rozdział 24 Wybrane zagadnienia dotyczące rehabilitacji ruchowej noworodków i małych dzieciBeata Pusz, Bogumiła Stoińska 581 24.1. Ocena rozwoju psychoruchowego niemowlęcia 581 24.2. Ocena wybranych odruchów prymitywnych i automatyzmów noworodkowych oraz niemowlęcych 585 24.3. Ocena napięcia mięśniowego 591 24.4. Zaburzenia w rozwoju psychoruchowym dziecka – wskazania do rehabilitacji ruchowej 593 24.5. Metody usprawniania ruchowego dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi 595 24.6. Stymulacja ruchowa i wczesne usprawnianie na oddziale patologii noworodka 603 24.7. Mózgowe porażenie dziecięce 615 Skorowidz 621

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj