ebook Należności cywilnoprawne – ustalanie, pobieranie i ewidencja. Część II - IZABELA MOTOWILCZUK

Należności cywilnoprawne – ustalanie, pobieranie i ewidencja. Część II

"Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych kierownikom i pracownikom jednostek sektora finansów publicznych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Z części II e-booka można dowiedzieć się m.in.:  na czym polega niedochodzenie należności cywilnoprawnych,  jak potrącać należności i zobowiązania cywilnoprawne,  w jakich terminach i na jakich zasadach dochodzi do przedawnienia należności głównych i ubocznych,  jak prawidłowo umarzać, odraczać i rozkładać na raty należności cywilnoprawne,  na jakich kontach i w jakich przekrojach należy prowadzić ewidencję syntetyczną i pomocniczą należności cywilnoprawnych,  co oznaczają pojęcia „przypis” i „odpis” należności cywilnoprawnych,  na podstawie jakich dowodów księgowych powinno się ujmować operacje powstania i wygaśnięcia należności cywilnoprawnych,  jak wyceniać należności na dzień ich powstania, zapłaty oraz na dzień bilansowy. Wszystkie zagadnienia zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki jednostek sektora finansów publicznych (łącznie około 50). Ponadto umieszczone zostały wzory:  oświadczenia o dokonaniu kompensaty ustawowej (jednostronnej),  umowy o zwolnienie z długu,  jednostronnego oświadczenia o zwolnieniu z długu,  ugody w sprawie odroczenia terminu płatności należności,  ugody w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności. "

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj