ebook Motywowanie w organizacjach publicznych - Zbigniew Ścibiorek

Motywowanie w organizacjach publicznych

Zaprezentowane przez prof. Z. Ścibiorka, uwarunkowania systemu motywacyjnego pozwalają stwierdzić, że w organizacjach publicznych nieodzowne jest nieustanne monitorowanie kwestii ludzkich i oddziaływania na personel, efektywność bowiem poszczególnych pracowników i całych zespołów nie jest czymś trwałym. To samo odnosi się do prezentowanych przez nich wartości i stosunku do pracy; tego co czynią oraz jak i gdzie to robią. Godny podkreślenia jest jeszcze jeden fakt. Recenzowana publikacja jest rezultatem kilkuletnich badań autora, których część zaprezentował we wcześniejszych pracach swego autorstwa. To także wynik pracy praktyka, byłego żołnierza zawodowego oraz doświadczonego nauczyciela Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który podczas procesu dydaktycznego oraz w pracach naukowo-badawczych zajmuje się kwestiami zarządzania zasobami ludzkimi. Publikacja napisana jest językiem fachowym, ale zrozumiałym, bez zbędnych wyjaśnień. To sprawiło, że powstała zwarta praca, ujmująca wszystkie najistotniejsze zagadnienia deklarowanej problematyki. Wykazuje ona ścisły związek między warunkami funkcjonowania organizacji publicznych i zarządzania/dowodzenia nimi. Akcentuje bezpośredni związek tego co ma miejsce w firmie z jej efektywnością, budowaniem image organizacji, jak i stosunków z otoczeniem i interesariuszami.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj