ebook Model współczesnego prawa wykroczeń. Teoria a praktyka - Anna Kalisz,Agnieszka Sadło-Nowak

Model współczesnego prawa wykroczeń. Teoria a praktyka

Część I Materialnoprawne aspekty ścigania wykroczeń] Piotr Aszkiełowicz Wykroczenia popełniane na obszarze chronionego krajobrazu. Analiza wybranych przypadków Michał Błoński Eliminacyjny zbieg przepisów ustawy w prawie wykroczeń Anna Chodorowska Niezgodne z prawem usunięcie drzewa — delikt administracyjny czy wykroczenie? Michał Gornowicz Spożywanie napojów alkoholowych na stadionach piłkarskich a bezpieczeństwo imprez masowych Emilia Jurgielewicz-Delegacz Kolizja drogowa w świetle kodeksu wykroczeń i praktyki policyjnej Grzegorz Michalski „Nieidealny” zbieg idealny znamion przestępstwa i wykroczenia w jednym czynie — uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2016 r Dorota Mocarska Prawnokarna granica zdarzeń drogowych Agnieszka Sadło-Nowak Przedawnienia karalności wykroczenia Aneta Starowicz Sankcja karna i administracyjna za wykroczenie drogowe, tj. przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym Anna Chodorowska, Arkadiusz Tomczyk Analiza wybranych wykroczeń pozakodeksowych na przykładzie ustawy — Prawo łowieckie i ustawy o broni i amunicji Maciej Zając Z problematyki wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Część II Normatywne i praktyczne aspekty postępowania w sprawach o wykroczenia Ireneusz Bembas Nadzór procesowy nad zatrzymaniem osoby na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia Urszula Buczek Pokrzywdzony w ramach czynności wyjaśniających — wybrane uprawnienia Agnieszka Choromańska O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego (ze szczególnym uwzględnieniem opinii psychiatrycznej) w optyce procedury wykroczeniowej Anna Kalisz Zakres kompetencji inspektora pracy w ściganiu sprawców wykroczeń przeciwko prawom pracownika Dorota Niewiarowska Zatrzymanie osoby w postępowaniu w sprawach o wykroczenia Izabela Nowicka Ofiara czynu zabronionego jako wykroczenie Monika Porwisz Środki przymusu zabezpieczające prawidłowy przebieg postępowania w procedurze administracyjnej, cywilnej, karnej, wykroczeniowej — analiza komparatywna Tomasz Smoliński, Magdalena Tyska Zakres prawny postępowania szczególnego w sprawach o wykroczenia Bibliografia

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj