ebook Mit i czas polityczny. Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych - Piotr Lewandowski

Mit i czas polityczny. Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych

Mit i czas polityczny. Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych to praca poruszająca niedowartościowany do tej pory, problem narodowych mitów politycznych. Książka ta posiada wiele istotnych zestawień teoretycznych funkcjonujących w literaturze naukowej wokół kategorii mitu i czasu, które stają się polem wyjścia do szerszych dyskusji i analiz prowadzonych przez autora. W pracy możemy zetknąć się z takimi problemami jak zagadnienie pierwotności myślenia i myśli mitycznej, roli przeszłości i historyczności w kreowaniu narracji mitycznych, czy koncepcji narodowych mitów politycznych. Tu szczególnie interesująco jawi się problem etnocentryczności mitycznych narracji narodowych. Powyższe zagadnienia stanowią jedynie punkt wyjścia do kolejnych dywagacji na temat temporalności mitycznej. Szczególną uwagę autor poświęca problematyce czasu politycznego i czasu mitycznego. Praca zawiera kilka ciekawych i trafnych ujęć koherencji czasu i mitu, na które nie zwracano uwagi dotychczas w polu naukowym. Warte uwagi są zwłaszcza te ustępy traktujące o rytualności, mityczności i temporalności w zjawiskach demokracji, gdyż stawiają kolejne pytania i pole wyjścia do badań społecznych. Całość pracy napisana jest przystępnym językiem w formie eseistycznej co ułatwia odbiór narracji. Praca posiada charakter teoretyczny i stanowi bazę do dalszych dociekań i analiz związanych zarówno z mitem jak i temporalnością polityczną. Książka ta jest warta polecania każdemu, kto interesuje się problematyką polityczną, historyczną, mitem i czasem jako zjawiskami społecznymi, gdyż pozwala na szersze spojrzenie na powyższe kategorie. Słowem wstępu Mit i mity polityczne - próba ujęcia Rola myśli pierwotnej w narracji mitycznej Historia jako element narracji narodowych mitów politycznych Mit - polityczny koncept komunikacyjny Czas polityczny Czas polityczny a czas społeczny Pierwotność i temporalność mityczna czasu Temporalność historyczna Czas polityczny w narracji mitycznej Czas polityczny - próba ujęcia Czas mityczny jako czas urojony Przyśpieszenie czasu politycznego Kalendarz polityczny Czas polityczny a rytuał Słowem podsumowania Bibliografia Z recenzji Piotra Grochmalskiego Z recenzji Piotra Pawełczyka Przypisy

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj