ebook Marketing. Koncepcje, strategie, trendy - Henryk Mruk,Bogna Pilarczyk,Maria Sławińska

Marketing. Koncepcje, strategie, trendy

Celem przygotowanego podręcznika jest zaprezentowanie najważniejszych zasad oraz technik marketingowych służących zwiększaniu skuteczności działania przedsiębiorstwa na rynku. Przesądziło to o treści podręcznika, w którym definiowane koncepcje, strategie oraz trendy zostały zilustrowane wieloma przykładami praktycznymi. Ich zadaniem jest ułatwienie rozumienia zasad marketingu, a zarazem pobudzenie do kreowania własnych rozwiązań. W naszym przekonaniu zawarte w podręczniku treści mogą być użyteczne zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych, także technicznych, humanistycznych i artystycznych, jak i dla osób działających w praktyce, czyli pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji. Rozdział pierwszy prezentuje istotę oraz genezę marketingu, a także marketing jako koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem, wskazując również na kierunki rozwoju. W rozdziale drugim przedstawiono odrębności marketingu w odniesieniu do podstawowych rynków, a mianowicie rynku dóbr konsumpcyjnych, rynku instytucjonalnego, sektora usług i organizacji non profit. Rozdział trzeci zawiera rozważania na temat procesu tworzenia i wdrażania strategii marketingowych, jest wzbogacony klasyfikacją i oceną różnych typów strategii. Kontynuacja tej problematyki, odniesiona do strategii konkurowania oraz budowania przewagi konkurencyjnej z uwzględnieniem modelu M. Portera, stanowi treść rozdziału czwartego. Istotą marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem jest wiedza na temat zachowań konsumentów oraz segmentów rynkowych. W rozdziale piątym scharakteryzowano zachowania konsumentów, omówiono proces decyzyjny na różnych rynkach, krytycznie opisano trendy zachowań konsumentów, a także odwołano się do ekonomii behawioralnej i wyników badań neuromarketingowych. W rozdziale szóstym przedstawiono istotę oraz kryteria segmentacji, a także ich znaczenie w pozycjonowaniu produktów i marek. Rozdział siódmy poświęcono omówieniu metod badania potrzeb oraz zachowań konsumentów. Wiedząc, że konsumenci są w centrum zainteresowania marketingowego przedsiębiorstwa, przybliżono sposoby pozyskiwania informacji oraz metody badań ilościowych i jakościowych. W rozdziale ósmym zaprezentowano zagadnienia związane z produktem, cyklem jego życia, zarządzaniem portfelem produktów, zadaniami menedżera produktu, strategią wprowadzania nowego produktu na rynek oraz strategią opakowania. Rozdział dziewiąty skupia uwagę Czytelnika na sposobach budowania pozycji marki oraz zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstwa. W rozdziale dziesiątym opisano strategie cenowe, wskazując na znaczenie wartości w procesie budowania oferty przedsiębiorstwa. Kolejny, jedenasty rozdział zawiera rozważania na temat zarządzania dystrybucją. Obok treści związanych ze strategią dystrybucji pokazano trendy, które są obserwowane w tym obszarze. Rozdziały dwunasty i trzynasty przedstawiają sposoby i formy komunikacji. W pierwszym z nich skoncentrowano się na wyjaśnieniu form i narzędzi komunikacji masowej, a w drugim przedstawiono sposoby komunikacji bezpośredniej. Podstawą działań operacyjnych przedsiębiorstwa jest z reguły plan marketingowy. Rozdział czternasty zawiera omówienie procedury, etapów oraz struktury planu marketingowego w przedsiębiorstwie. W rozdziale końcowym, piętnastym, wskazano na istotę i znaczenie kontroli działalności marketingowej ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru wyników i audytu marketingowego oraz organizacyjnych aspektów kontroli marketingu. Wychodząc z założenia, że przygotowany podręcznik ma służyć zdobywaniu wiedzy z zakresu marketingu oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania, na końcu każdego z rozdziałów zawarto pytania oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Duża część proponowanych zadań może być wykonywana w zespołach, co ma służyć zdobywaniu kwalifikacji w zakresie pracy grupowej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj