ebook Mała anatomia kliniczna - Ryszard Aleksandrowicz,Bogdan Ciszek,Krzysztof Krasucki

Mała anatomia kliniczna

Najistotniejsze wiadomości anatomiczne w powiązaniu z aspektami klinicznymi, z użyciem współczesnej trójjęzycznej nomenklatury anatomicznej. Topograficzne ujęcie pozwalające na integrację wiedzy o układach narządów i tkanek znajdujących się w badanej lub podlegającej interwencji części ciała. Ponad 230 specjalnie opracowanych dla potrzeb książki kolorowych rycin.1. Reguły opisu anatomicznego 13 Części i okolice ciała ludzkiego (partes et regiones corporis humani; parts and regions of human body) 13 Osie, płaszczyzny i kierunki ciała ludzkiego (axes, plana et directiones corporis humani; axes planes and directions in the human body) 14 2. Anatomia układów narządów i tkanek 17 Kości i ich połączenia (ossa et juncturae; bones and joints) 17 Układ mięśniowy (systema musculare; muscular system) 18 Układ nerwowy (systema nervosum; nervous system) 19 Narządy zmysłów (organa sensum; sensory organs) 20 Układ sercowo-naczyniowy (systema cardiovasculare; cardiovascular system) 20 Układ chłonny (systema lymphaticum; lymphatic system) 21 Układ krwiotwórczy (systema sanguiniformis) 21 Układ oddechowy (systema respiratorium; respiratory system) 22 Układ trawienny (systema digestorium; alimentary system) 22 Układ wewnątrzwydzielniczy (systema endocrinum; endocrine system) 23 Układ moczowo-płciowy (systema urogenitale; urogenital system) 24 Układ powłokowy (systema integumentale; integumental system) 25 3. Anatomia kości i ich połączeń 27 Kręgi, kręgosłup (vertebrae, collumna vertebralis; vertebrae, spine) 27 Połączenia i ruchomość kręgosłupa 29 Połączenia trzonów 29 Połączenia łuków 29 Żebra i klatka piersiowa (costae et thorax; ribs and chest) 31 Obręcz kończyny górnej (cingulum membri superioris; pectoral girdle; shoulder girdle) 32 Kończyna górna, część wolna (membrum liberum superius; free upper extremity) 33 Połączenia kończyny górnej 35 Obręcz kończyny dolnej (cingulum membri inferioris; cingulum pelvicum; pelvic girdle) 38 Kończyna dolna, część wolna (membrum liberum inferius; lower free extremity) 40 Połączenia części wolnej kończyny dolnej 43 Czaszka (cranium; skull) 46 Budowa ogólna 46 Kości czaszki 47 Doły czaszki (fossae cranii; cranial fossae) 52 4. Ośrodkowy układ nerwowy 55 Rdzeń kręgowy (medulla spinalis; spinal cord) 55 Drogi rdzenia kręgowego (tractus (trtr.) medullae spinalis; pathways of the spinal cord) 57 Unaczynienie rdzenia kręgowego 59 Opony rdzenia kręgowego (meninges spinalis; spinal meninges) 60 Mózgowie i układ komorowy 62 Jądra nerwów czaszkowych (nuclei nervorum cranialium; nuclei of cranial nerves) 65 Móżdżek (cerebellum; cerebellum) 66 Mózg (cerebrum; forebrain) 68 Międzymózgowie (diencephalon) 68 Budowa wzgórza (thalamus) 70 Półkula mózgu (haemispherium cerebri; cerebral haemisphere) 70 Cytoarchitektonika i ośrodki czynnościowe kory mózgu 72 Komora boczna lewa i prawa (ventriculus lateralis; lateral ventricle) 74 Jądra podstawy (nuclei basales; basal nuclei) 75 Układ limbiczny (systema limbicum; limbic system) 76 Istota biała półkuli mózgu (substantia alba haemispheri cerebri; white matter of the cerebral haemisphere) 78 Topografia mózgu na przekrojach (sectiones cerebri; sections of cerebrum) 79 Drogi nerwowe 80 Droga węchowa (tractus sensus olfactorius; olfactory pathway) 80 Droga smakowa (tractus gustatorius; gustatory tract) 81 Droga wzrokowa (tractus sensus opticus; optic pathway) 81 Droga słuchowa (tractus acusticus; acoustic pathway) 83 Droga czucia równowagi (tractus vestibularis; vestibular pathways) 83 Drogi czucia dotyku, bólu i temperatury oraz czucia głębokiego 84 Ruchowe drogi nerwowe – drogi piramidowe 85 Unaczynienie mózgowia 87 Opony mózgowia (meninges encephali; cerebral meninges) 90 5. Głowa i szyja 93 Mięśnie i powięzie 93 Mięśnie szyi (musculi colli; muscles of the neck) 93 Trójkąty szyi (trigona et spatia colli; triangles and spaces of the neck) 95 Powięzie i przestrzenie szyi (fasciae et spatia colli; fasciae and spaces of the neck) 95 Mięśnie twarzy (musculi faciei; facial muscles) 96 Mięśnie żucia (musculi masticatorii; masticatory muscles) 98 Naczynia głowy i szyi 98 Tętnica podobojczykowa (a. subclavia; subclavian artery) 98 Powrózek naczyniowo-nerwowy szyi 99 Żyły głowy i szyi 101 Układ chłonny głowy i szyi 103 Układ nerwowy głowy i szyi 104 Splot szyjny (plexus cervicalis; cervical plexus) 104 Splot ramienny (plexus brachialis; brachial plexus) 105 Pień współczulny (truncus sympathicus; sympathetic trunk) 106 Nerwy czaszkowe (nn. craniales; cranial nerves) 106 Trzewa szyi 112 Krtań (larynx) 112 Tarczyca (glandula thyroidea; thyroid gland) i przytarczyce (glandula parathyroidea; parathyroid gland) 115 Trzewa głowy 116 Jama ustna (cavitas oris; oral cavity) 116 Gardło (pharynx) 120 Nos i jama nosowa 122 Ucho 124 Oko (oculus; eye) i oczodół (orbita; orbite) 128 Siodło tureckie (sella turcica) 131 Zatoka jamista (sinus cavernosus; cavernous sinus) 133 Topografia głowy i szyi na przekrojach 133 6. Klatka piersiowa 135 Ściany klatki piersiowej 135 Gruczoł sutkowy (glandula mammaria; mammary gland) 135 Mięśnie klatki piersiowej (musculi thoracis; muscles of thorax) 136 Powięzie klatki piersiowej 138 Tętnice ścian klatki piersiowej 138 Żyły ścian klatki piersiowej 139 Układ chłonny ścian klatki piersiowej 140 Unerwienie ścian klatki piersiowej 141 Przestrzeń międzyżebrowa (spatium intercostale; intercostal space) 141 Pacha (axilla) 142 Śródpiersie (mediastinum) 144 Narządy śródpiersia 145 Naczynia śródpiersia 146 Układ chłonny śródpiersia 147 Nerwy śródpiersia 148 Serce (cor; heart) 148 Położenie serca 148 Osierdzie (pericardium) 149 Budowa zewnętrzna serca 150 Budowa wewnętrzna serca 151 Naczynia serca (vasa cordis; heart vessels) 154 Unerwienie serca 155 Płuca i opłucna 155 Płuca (pulmones; lungs) 155 Segmenty oskrzelowo-płucne (segmenta bronchopulmonalia) 157 Opłucna (pleura) 158 7. Brzuch (abdomen; belly) 159 Okolica i jama brzucha 159 Mięśnie brzucha (musculi abdominis; abdominal muscles) 159 Ściana przednia brzucha 161 Kanał pachwinowy, przepukliny (canalis inguinalis, herniae; inguinal canal, hernias) 161 Ściany kanału pachwinowego 162 Ściana tylna brzucha 163 Ściana dolna brzucha 164 Naczynia ścian brzucha 164 Tętnice ścian brzucha 164 Żyły ścian brzucha 165 Otrzewna (peritoneum) 165 Elementy rozwoju otrzewnej warunkujące topografię narządów 167 Narządy jamy brzusznej właściwej 168 Żołądek (ventriculus; gaster, stomach) 168 Śledziona (splen/lien; spleen) 169 Jelito cienkie (intestinum tenue; small intestine) 171 Jelito grube (intestinum crassum; large intestine) 172 Wątroba (hepar; liver) i drogi żółciowe 173 Trzustka (pancreas) 176 Naczynia tętnicze trzew brzucha 177 Układ żyły wrotnej (vena porta hepatis; hepatic portal vein) 179 Układ chłonny jamy brzusznej 181 Unerwienie jamy brzusznej 181 8. Przestrzeń zaotrzewnowa i układ moczowo-płciowy 183 Przestrzeń zaotrzewnowa (spatium retroperitoneale; retroperitoneal space) 183 Wielkie naczynia przestrzeni zaotrzewnowej i miednicy 184 Węzły chłonne (nodi lymphatici; lymphatic nodes) przestrzeni zaotrzewnowej i miednicy 186 Układ nerwowy przestrzeni zaotrzewnowej i miednicy 187 Układ autonomiczny 189 Nadnercza (glandula suprarenalis; suprarenal gland) 190 Nerka (ren; kidney) 190 Moczowód (ureter; ureter) 194 Pęcherz moczowy (vesica urinaria; urinary bladder) 195 Układ rozrodczy męski 196 Jądra (testis) i moszna (scrotum) 196 Nasieniowód (ductus deferens) 197 Osłonki jądra 197 Gruczoł krokowy (prostata) 198 Prącie (penis) i cewka moczowa męska (urethra masculina; male urethra) 198 Układ rozrodczy żeński 200 Jajnik (ovarium; ovary) 200 Jajowód (tuba uterina; salpinx; uterine tube) 202 Macica (uterus) 202 Pochwa (vagina) 204 Krocze (perineum) 204 Krążenie płodowe (circulatio fetus) 205 Dno miednicy (fundus pelvis; pelvic floor) 206 9. Grzbiet (dorsum; back) 209 Mięśnie powierzchowne grzbietu (musculi dorsi superficiales; superficial muscles of the back) 209 Mięśnie głębokie grzbietu (musculi dorsi profundi; deep muscles of the back) 210 10. Kończyna górna 213 Mięśnie obręczy kończyny górnej (musculi cinguli; muscles of pectoral girdle) 214 Mięśnie ramienia (musculi brachii; muscles of arm) 215 Grupa przednia mięśni ramienia 215 Grupa tylna mięśni ramienia 216 Mięśnie przedramienia (musculi antebrachii; muscles of forearm) 217 Grupa przednia mięśni przedramienia 217 Grupa boczna mięśni przedramienia 218 Grupa tylna mięśni przedramienia 218 Mięśnie ręki (musculi manus; muscles of the hand) 220 Mięśnie kłębu kciuka 220 Mięśnie kłębika 220 Mięśnie międzykostne (musculi interossei; interossous muscles) 221 Mięśnie glistowate (musculi lumbricales; lumbricals) 221 Pochewki włókniste i maziowe ręki (vaginae fibrosae et synoviales manus; fibrous and synovial vaginae of the hand) 222 Pochewki grzbietowe ścięgien ręki 222 Pochewki dłoniowe ścięgien ręki 222 Naczynia kończyny górnej 223 Tętnice kończyny górnej 223 Żyły kończyny górnej 225 Układ chłonny 226 Unerwienie kończyny górnej 227 11. Kończyna dolna 231 Mięśnie obręczy (musculi cinguli; muscles of pelvic girdle) 232 Rotatory biodra 233 Mięśnie uda (musculi femoris; femoral muscles) 234 Grupa przednia 234 Grupa tylna 235 Grupa przyśrodkowa 235 Mięśnie goleni (musculi cruris; leg muscles) 237 Grupa przednia 237 Grupa boczna 237 Grupa tylna 237 Mięśnie stopy (musculi pedis; muscles of foot) 240 Mięśnie grzbietu stopy 240 Mięśnie podeszwy 240 Mięśnie wyniosłości pośredniej 241 Pochewki maziowe stopy (vaginae synoviales pedis; synovial vaginae of the foot) 241 Naczynia kończyny dolnej 242 Tętnice kończyny dolnej 242 Żyły kończyny dolnej 246 Układ chłonny kończyny dolnej 247 Unerwienie kończyny dolnej 248 Nerwy autonomiczne 254 Słowniczek 255

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj