Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej -

Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej

0,0

"Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej" to praca zbiorowa młodych naukowców zainteresowanych prawem konstytucyjnym. Publikacja ta jest owocem rozważań i dyskusji podjętych podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność”, która odbyła się 6–7 kwietnia 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Artykuły zawarte w niniejszej publikacji swoją tematyką obejmują historię oraz współczesne problemy prawa konstytucyjnego.MICHAŁ BANAŚ Zmiany konstytucji Ukrainy jako narzędzie wykorzystywane w walce o władzę państwową / 7 MARTA BANYK Wpływ przepisów Konstytucji Republiki Cypryjskiej z 1960 roku na utrwalenie konfliktu narodowościowego w państwie / 27 MACIEJ BAREŁKOWSKI, PATRYK REJS Kazus Mołdawii – czy konstytucja jest zawsze najwyższym aktem prawnym? / 45 OKTAWIA EWA BRANIEWICZ Demokracja na Ukrainie – regulacje prawne a rzeczywistość / 59 PATRYK CIOK Rozwój konstytucjonalizmu islandzkiego w kontekście pozostałych państw skandynawskich – od początków autonomii do „e-konstytucji” / 73 MICHAŁ DAHL, MARTA GRUSZCZYŃSKA Instytucja ombudsmana w Republice Tureckiej a klasyczny model szwedzki / 91 OLGA HAŁUB Tożsamość konstytucyjna a integracja europejska / 111 DOROTA KANIEWSKA Europeizacja Konstytucji Republiki Czeskiej / 123 PATRYK KOWALCZYK Specyfika i ewolucja obywatelstwa watykańskiego / 139 MARCIN ŁUKASZEWSKI Forgotten diarchy. Andorran constitutional organs in light of the provisions of Spanish and Andorran Constitutions / 151 PIOTR MACIASZEK Ewolucja Konstytucji Republiki Łotewskiej na tle wydarzeń politycznych i myśli konstytucyjnej ubiegłego stulecia / 181 MACIEJ PACH Ograniczenia swobody funkcjonowania partii politycznych na gruncie Ustawy Zasadniczej RFN z 1949 r. i Konstytucji RP z 1997 r. w świetle regulacji normatywnej i wybranego orzecznictwa konstytucyjnego / 207 MAŁGORZATA PANEK Zasada ochrony praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym / 233 MIKOŁAJ RUSIŃSKI Zasada świeckości w konstytucji Republiki Tureckiej / /247 MARCIN SEPEŁOWSKI Instytucje demokracji bezpośredniej w wybranych konstytucjach państw bałtyckich – historia i współczesność / 261 NATALIA MARIA TOŃCZYK Kirchenartikeln – artykuły Konstytucji Republiki Weimarskiej trwalsze od niej samej / 287 ŁUKASZ WALTER Projekty ustanowienia VI Republiki Francuskiej / 297 HANNA WICZANOWSKA Irish way to independence through changes in constitutional law – the comparison of two Constitutions of Ireland from 1922 and 1937 / 313

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj