Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym. Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego - Andrzej Boczkowski

Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym. Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego

0,0

Znaczenie problematyki, jaką podejmuje Andrzej Boczkowski, trudne jest do przecenienia. (…) Autor bardzo umiejętnie rekonstruuje (…) wszystkie dylematy, wątpliwości i pęknięcia w ideologii procesu bolońskiego i edukacyjnych aspektach strategii lizbońskiej. Nie brakuje tu analitycznych rozróżnień, wnikliwych spostrzeżeń, błyskotliwych zestawień, które demaskują mało uświadamiane płycizny założeń ideologicznych, będących w równej mierze założeniami komercjalizacji systemu. (…) Nacisk na współgranie z wymogami rynku pracy ukazany został w sposób wieloczynnikowy, pogłębiony i krytyczny, szczególnie w odniesieniu do sytuacji, gdy wymogi rynkowe nie pokrywają się z wymogami ról społecznych i nie mogą być do nich redukowane, w szczególności – utożsamiane z autoteliczną wartością edukacji. (…) Przedstawione (…) analizy ukazują złożone relacje elementów całego systemu edukacyjnego i ewaluacyjnego w procesie monitorowania i podnoszenia jakości kształcenia. Znajdujemy tam pogłębione studium relacji wszystkich elementów systemu i choćby z tego względu publikacja tego typu jest współcześnie, w warunkach kolejnych reform systemu szkolnictwa wyższego, niezwykle potrzebna. z recenzji prof. dr. hab. Leszka KorporowiczaWstęp 7 Część I. Idee i ideologie jakości kształcenia na poziomie wyższym 11 Rozdział 1. Społeczne funkcje edukacji w wymiarze ideologicznym 13 1.1. Proces boloński jako ideologia edukacyjna strategii lizbońskiej 13 1.2. Idea edukacji a idea pozytywnej zmiany społecznej 30 1.3. Funkcje edukacji na poziomie wyższym i podyplomowym a jej skuteczność i użyteczność 39 Rozdział 2. Teoretyczne dylematy jakości kształcenia w szkołach wyższych 54 2.1. Ideowa infrastruktura jakości kształcenia 54 2.2. Podstawowe założenia zapewniania i oceny jakości kształcenia 60 2.3. Jakość kształcenia: kwestie definicyjne 64 Rozdział 3. Mechanizmy oceny jakości kształcenia 72 3.1. Ewaluacja i ocenianie w kształceniu 72 3.2. Zapewnianie i ocena jakości kształcenia w ujęciu systemowym 76 3.3. Relacje ewaluacyjne w procesie nauczania i uczenia się 84 Rozdział 4. Skuteczność i użyteczność jako wyznaczniki jakości kształcenia 97 4.1. Skuteczność i użyteczność jako kategorie socjologiczne 97 4.2. Zadowolenie klienta systemu edukacyjnego w ujęciu krytycznym 101 4.3. Spełnienie oczekiwań jako miara użyteczności kształcenia 108 Podsumowanie części pierwszej 118 Część II. Badanie skuteczności i użyteczności kształcenia (na przykładzie studiów i kursów podyplomowych) 125 Rozdział 5. Badanie jakości kształcenia podyplomowego: ogólne założenia i hipotezy 127 5.1. Kształcenie podyplomowe jako edukacja dorosłych i element kształcenia ustawicznego 127 5.2. Jakość kształcenia podyplomowego jako przedmiot badań: zakres problematyki i główne hipotezy 135 Rozdział 6. Problemy oceny skuteczności i użyteczności. Badanie walidacyjne pytań testowych z zakresu medycyny pracy 139 6.1. Wskaźniki walidacyjne – zastosowanie i interpretacja 139 6.2. Uwarunkowania stosowalności testu skuteczności (postępów) w kształceniu podyplomowym z zakresu medycyny pracy w świetle opinii specjalistów i ekspertów 145 Rozdział 7. Skuteczność kształcenia podyplomowego w dziedzinie zdrowia publicznego w ocenie słuchaczy 157 7.1. Intersubiektywne wskaźniki skuteczności kształcenia 158 7.2. Ocena procesu edukacyjnego 159 7.3. Ocena przyrostu kompetencji profesjonalnych 168 7.4. Ocena udziału elementów programu w nabywaniu (rozwijaniu) kompetencji 178 Rozdział 8. Użyteczność kształcenia podyplomowego w dziedzinie zdrowia publicznego, medycyny pracy i higieny pracy w opiniach absolwentów, pracodawców i ekspertów 186 8.1. Motywy podejmowania kształcenia podyplomowego 187 8.2. Podejmowanie kształcenia podyplomowego a kierownictwo zakładu pracy 190 8.3. Ocena korzyści związanych z uczestnictwem w kształceniu podyplomowym 201 8.4. Postrzeganie warunków użyteczności kształcenia podyplomowego 213 8.5. Uczestnictwo w kształceniu podyplomowym a kariera zawodowa 221 Rozdział 9. Użyteczność kompetencji nabywanych podczas kształcenia specjalizacyjnego w autoocenie lekarzy medycyny pracy 233 9.1. Akceptacja roli zawodowej lekarza medycyny pracy i motywy specjalizowania się w tej dziedzinie 235 9.2. Ocena użyteczności kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny pracy 251 9.3. Specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy a kariera zawodowa . 274 9.4. Ocena możliwości aplikacyjnych europejskiego programu kształcenia specjalistycznego w dziedzinie medycyny pracy 278 9.5. Miejsce podnoszenia kwalifikacji w osiąganiu korzyści materialnych i niematerialnych z pracy zawodowej 293 9.6. Praktycy i eksperci o kształceniu specjalizacyjnym w dziedzinie medycyny pracy: jeden światopogląd, dwie perspektywy 298 Podsumowanie części drugiej 302 Zakończenie 313 Piśmiennictwo 319 Spis rysunków 326 Spis tabel 328 Aneks 1. Metodyka badania skuteczności i użyteczności kształcenia podyplomowego 331 Aneks 2. Metodyka badania ewaluacyjnego wśród absolwentów, pracodawców i ekspertów 352 Aneks 3. Badanie użyteczności kompetencji nabywanych podczas kształcenia specjalistycznego – charakterystyka badanej zbiorowości lekarzy medycyny pracy 355 Aneks 4. Kwestionariusz ankiety w badaniu walidacyjnym pytań testowych 357 Aneks 5. Kwestionariusz wywiadu w badaniu walidacyjnym pytań testowych 362 Aneks 6. Kwestionariusz oceny procesu dydaktycznego (kursy, szkolenia) 370 Aneks 7. Kwestionariusz oceny procesu dydaktycznego (studia podyplomowe) 374 Aneks 18. Kwestionariusz samooceny nabytych kompetencji (studia podyplomowe) 381 Aneks 19. Kwestionariusz dla absolwenta (badanie użyteczności kształcenia podyplomowego) 387 Aneks 10. Kwestionariusz dla pracodawcy (badanie użyteczności kształcenia podyplomowego) 395 Aneks 11. Kwestionariusz dla eksperta (badanie użyteczności kształcenia podyplomowego) 403 Aneks 12. Kwestionariusz dla lekarza medycyny pracy (badanie skuteczności i użyteczności kształcenia specjalizacyjnego) 413 Od Redakcji 431

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj