ebook Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej - Maciej Bernasiewicz

Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej

Publikacja, którą oddaje do rak Czytelników składa się z czterech rozdziałów. Trzy pierwsze mają charakter teoretyczny. Rozdział pierwszy bardzo ogólnie lokuje interakcjonizm symboliczny na teoretycznym tle socjologii amerykańskiej, ale również ujmuje go w relacjach do najpopularniejszych obecnie w Polsce teorii resocjalizacyjnych oraz teorii kognitywno-behawioralnej. Rozdział drugi i trzeci to próba zastosowania terminologii interakcjonizmu symbolicznego do tematyki etiologii i symptomatologii zachowań dewiacyjnych, a zwłaszcza niedostosowania społecznego nieletnich. Rozdział czwarty, poświęcony metodyce resocjalizacji wywiedzionej z teorii interakcjonizmu symbolicznego, zawiera fragmenty wywiadów eksperckich, które przeprowadziłem z wychowawcami, terapeutami, pedagogami zajmującymi się na co dzień dziećmi i młodzieżą problemową, w tym niedostosowaną społecznie. Maciej Bernasiewicz, autorWstęp; 7 ROZDZIAŁ I Interakcjonizm symboliczny; 11 1. Amerykańskie korzenie interakcjonizmu symbolicznego; 11 2. Interakcjonizm symboliczny w teorii resocjalizacyjnej; 14 3. Teoria kognitywno-behawioralna a interakcjonizm symboliczny; 20 3.1. Emocje i intelekt – interakcjonistyczne zorientowanie na procesy poznawcze; 25 ROZDZIAŁ II Działania społeczne jednostek dewiatywnych; 31 1. (In)determinizm zachowań społecznych; 31 2. Schematy interpretacyjne w działaniach społecznych; 46 ROZDZIAŁ III Możliwości zmiany ludzkiego zachowania i myślenia; 53 1. Stałość w interakcjach społecznych (casus antagonizmu destruktywnego); 53 2. Gest znaczący – kreowanie pozytywnych antycypacji; 57 ROZDZIAŁ IV Metodyka resocjalizacji a interakcjonizm symboliczny; 67 1. Metoda konstruktywnej obecności wychowawczej; 67 2. Jaźń i metoda pozytywnego komentowania; 87 3. Metoda kreowania nowych doświadczeń społecznych oraz korekcji ich interpretacj; 111 4. Zinstytucjonalizowane formy resocjalizacji i pracy socjalnej w świetle interakcjonizmu symbolicznego; 119 4.1. Świetlica terapeutyczna i społeczność korekcyjna; 119 4.2. Praca uliczna (streetworking); 128 Zakończenie; 141 Bibliografia; 147 Aneks; 155

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj