ebook Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1 - Marek Zirk-Sadowski,Bartosz Wojciechowski,Tomasz Bekrycht

Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1

Oddajemy do rąk Czytelników tom opisujący jedno z najistotniejszych zagadnień prawoznawstwa – integrację nauk prawnych. Integracja ta dotyczy zarówno dziedzin, które tradycyjnie stanowią korpus wiedzy o prawie, jak i nauk powszechnie umieszczanych zdecydowanie poza horyzontem wyznaczającym obszar prawoznawstwa.
Zgodnie z przyjętym zamysłem publikacja ma charakter dwudzielny. Zewnętrzne spojrzenie na zagadnienia obecne w problematyce prawa ujęto w trzech blokach problemowych: Polityka, Etyka – krytyka – literatura, Kognitywistyka – cybernetyka. Natomiast wzajemne przenikanie się wiedzy o prawie w ramach dogmatyk prawniczych, nauk historycznych oraz teorii i filozofii prawa znalazło wyraz w tekstach opatrzonych nadrzędnym tytułem: Interpretacja – język.
Integracja wewnętrzna i zewnętrzna prawoznawstwa ma istotne konsekwencje dla dwóch ogromnych dyskursów społecznych – tworzenia i stosowania prawa. Wiele interesujących zagadnień stało się przedmiotem analizy w prezentowanym tomie.Wstęp (Marek Zirk-Sadowski, Bartosz Wojciechowski, Tomasz Bekrycht) 7 I. INTEGRACJA ZEWNĘTRZNA NAUK PRAWNYCH 9 Polityka 11 Andrzej Bator, Polityczne interpretacje analitycznej teorii prawa 11 Adam Sulikowski, French Theory a konstytucjonalizm 39 Tomasz Widłak, Prawo a konstruktywizm w teorii stosunków międzynarodowych – moż- liwości interdyscyplinarnego zbliżenia 51 Katarzyna Schmidt-Kwiecińska, Multicentryczne spojrzenie na porządek prawny w perspek- tywie diachronicznej 65 Beata Polanowska-Sygulska, Herkules w stajni niewspółmierności 75 Etyka – krytyka – literatura 83 Michał Krotoszyński, Integracja zewnętrzna prawoznawstwa a badania nad sprawiedliwością tranzycyjną 83 Przemysław Kaczmarek, Tożsamość „wykonawcy poleceń” w roli zawodowej jako problem moralnej odpowiedzialności 93 Marcin Pieniążek, Teoria obietnicy w umowach wzajemnych na tle poglądów P. Ricoeura 105 Paweł Sut, Nienadążanie prawa za rozwojem społecznym a cele prawa 121 Paweł Skuczyński, Typy myśli krytycznej w prawoznawstwie. Od krytyki poznania do walki o uznanie 133 Adam Dyrda, Momosa pragmatyzm prawny: rzeczywiste granice teorii, rozsądne granice krytyki 149 Łukasz Mirocha, Narracja w prawie? Drogi recepcji pojęcia 163 Kognitywistyka – cybernetyka 175 Wojciech Załuski, Nauki kognitywne a filozofia prawa 175 Łukasz Górski, The Internet of Things. Zagadnienia filozoficznoprawne 187 II. INTEGRACJA WEWNĘTRZNA NAUK PRAWNYCH 197 Interpretacja – język 199 Marcin Matczak, Tekst prawny jako opis świata możliwego. Rozważania wstępne o modelu interpretacji prawniczej 199 Agnieszka Doczekalska, (De)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego w procesie tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej 215 Dobrochna Minich, Wykładnia konstytucji a wykładnia prawa w zgodzie z konstytucją 227 Konrad Łuczak, Argument pragmatyczny w wykładni prawa administracyjnego 243 Maurycy Zajęcki, „Dobro wspólne” polskich koncepcji wykładni prawa. Próba parafrazy przy użyciu modelu interdyscyplinarnego rozwoju nauki Henka Zandvoorta 259 Autorzy 285

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj