ebook Horyzonty dziecięcych znaczeń. Kreowanie środowiska uczenia się - Monika Wiśniewska-Kin,Jolanta Bonar,Anna Buła

Horyzonty dziecięcych znaczeń. Kreowanie środowiska uczenia się

Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją wczesnej edukacji, potencjału dziecka i jego sposobów doświadczania świata, środowiska edukacyjnego rozwijającego możliwości i kompetencje dzieci, twórczego charakteru procesu uczenia się, a także metodologicznych aspektów badań dziecka i dzieciństwa. Książka powstała z inspiracji ukierunkowanych na trzy obszary: kulturę edukacji osadzoną w tradycji sprowadzającej kształcenie do transmisji wiedzy i przekonań, środowisko edukacyjne pobudzające rozwój dziecięcych zdolności oraz kreatywność pojmowaną jako dziecięce odczytywanie, rozpoznawanie i wymyślanie świata. Podobnie jak w tomie Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice - rozpoznania - perspektywy, można tu znaleźć odwołania do wielu teorii mieszczących się jednak w dyskursie konstruktywistycznym. Niezależnie od podejmowanej problematyki większość Autorów ujmuje ją z perspektywy interpretatywnej.Wstęp 7 Bogusław Śliwerski, Krytycznie o stanie badań i awansów naukowych w pedagogice wczesnoszkolnej 13 Wiesława Leżańska, Działania polskich pedologów jako dobre tradycje badań nad dzieckiem 29 Joanna Sosnowska, Organizacja i zadania miejskich placówek wychowania przedszkolnego w Łodzi w okresie międzywojennym 43 Alina Wróbel, Relacja teoria – praktyka jako element myślenia pedagogów wczesnej edukacji 59 Krzysztof J. Szmidt, Twórczość dzieci jako przedmiot sporu romantyków z realistami w świetle najnowszych koncepcji kreatologii pedagogicznej 71 Marta Uberman, Od kształtu koła do wizerunku człowieka – obrazowanie figuratywne dziecka w perspektywie poszukiwań archetypowo-mitycznych symboli kultury 83 Elżbieta Płóciennik, Twórczość jako predyktor mądrości dziecka w starszym wieku przedszkolnym statusem 97 Anna Buła, Najmłodsi uczniowie filozofują – w horyzoncie dziecięcej dyskusji o prawdzie, wolności i pięknie 109 Jovita Vaškevič-Buś, Twórcza aktywność uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej w zakresie pisania opowiadań inspirowanych obrazkiem 121 Karolina Skarbek, Pobudzanie rozwoju dziecięcych uzdolnień matematycznych 131 Noty o Autorach 143

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj